17 Δεκεμβρίου, 2008

Ενημέρωση για τα Ταμεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναλυτική και υπεύθυνη ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση των Ταμείων ΤΣΠΕΑΘ και ΤΑΙΣΥΤ ζήτησε από τη νέοδιορισθείσα διοίκηση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.) με εξώδικη δήλωση που απέστειλε χθες Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2008.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.ΣΥ. προχώρησε σ’ αυτή την ενέργεια μετά την σιωπή του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ σε προηγούμενο αίτημα της Ομοσπονδίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.ΣΥ. διαμηνύει προς κάθε κατεύθυνση ότι ο κλάδος δεν θα ανεχθεί «παιχνίδια» με τα χρήματα των Ταμείων.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

Του σωματείου (δημοσιογραφικής ένωσης) με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ (Π.Ο.Ε.ΣΥ.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας αρ. 20 και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΚΑΤΑ

Του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ – ΜΜΕ)» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καλλιρρόης και Περραιβού  αρ. 5 και εκπροσωπείται νόμιμα.

Από την 1.10.2008, βάσει των ρυθμίσεων των άρθρων 39 επ. του ν. 3655/2008, εντάχθηκαν στην ασφάλιση του Ταμείου σας οι κλάδοι ασφάλισης των μελών των πρωτοβάθμιων οργανώσεων που απαρτίζουν την Ομοσπονδία μας.

Επειδή το άρθρο 5 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» ορίζει ότι «Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. Ως διοικητικά έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της Διοίκησης, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις».

Επειδή, σε κάθε περίπτωση, τονίζουμε ότι για τη χορήγηση αντιγράφων των ανωτέρω εγγράφων (ήτοι των διοικητικών) δεν απαιτείται η θεμελίωση ειδικού εννόμου συμφέροντος, καθώς την πλήρωση αυτής της προϋπόθεσης ο νόμος τη θέτει αποκλειστικά και περιοριστικά αναφορικά με τα ιδιωτικά έγγραφα που τηρούνται στις δημόσιες υπηρεσίες.

Επειδή κατά τις ισχύουσες προαναφερθείσες διατάξεις τα πρακτικά και οι αποφάσεις νοούνται ως διοικητικά έγγραφα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕ

Να μας προσκομίσετε, δαπάναις μας, άμεσα, και πάντως εντός προθεσμίας 20 ημερών από τη λήψη της παρούσας, αντίγραφα των αποφάσεων και των αντίστοιχων πρακτικών που ελήφθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ και αφορούν σε θέματα ασφάλισης των υπαγόμενων στους Τομείς ΤΣΠΕΑΘ, ΤΑΙΣΥΤ εργαζόμενων.

Να μας ενημερώσετε σχετικά με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εν λόγω Τομέων (ΤΣΠΕΑΘ, ΤΑΙΣΥΤ) και συγκεκριμένα για το ύψος των αποθεματικών, το ύψος των μηνιαίων εισφορών και συντάξεων που χορηγούνται, τον τρόπο και το μέρος των αποθεματικών που έχουν επενδυθεί, το ύψος των κοινωνικών πόρων, την απόδοση κεφαλαίων και αποθεματικών και εν γένει για το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού έκαστου Τομέα  και να μας χορηγήσετε αντίγραφα των τελευταίων ισολογισμών.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα και εμπρόθεσμα την παρούσα στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ – ΜΜΕ)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καλλιρρόης και Περραιβού,  αρ. 5, προς γνώση του και για τις έννομες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2008

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.ΣΥ.

Ο Πρόεδρος
Βασίλης Μουλόπουλος

Ο Γενικός Γραμματέας
Σταμάτης Νικολόπουλος