Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης της ιστοσελίδας poesy.gr

Ισχύει από 28/12/2020

  • ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ ΜΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗN ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ. ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗN ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ.
  • Η ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΕ ΣΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.
  • ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ.
  • ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ, ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΑΠΟ∆ΕΧΕΣΤΕ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΑΣ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.

1. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΤΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η ιστοσελίδα παρέχεται από την ΠΟΕΣΥ και διατίθεται τόσο σε νοµικά πρόσωπα όσο και σε φυσικά πρόσωπα άνω των 16 ετών, τα οποία µπορούν να συνάψουν νοµικά δεσµευτικές συµφωνίες στα πλαίσια της ισχύουσας νοµοθεσίας. Εάν δεν καλύπτετε τις προϋποθέσεις, δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείτε την ιστοσελίδα.

2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η ΠΟΕΣΥ έχει το δικαίωµα να αναθεωρεί και να ενηµερώνει τους παρόντες Όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγµή. Η από µέρους σας συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας µετά από την πραγµατοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής σε αυτούς τους Όρους χρήσης σηµαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές. Κάθε στοιχείο της Ιστοσελίδας µπορεί να τροποποιηθεί, να συµπληρωθεί, να διαγραφεί ή να ενηµερωθεί χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση της εταιρείας .

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Πολιτική Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ΠΟΕΣΥ διέπει τη χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται ή παρέχονται από εσάς στην Ιστοσελίδα. Για να λάβετε γνώση της Πολιτικής Προστασίας  Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) της εταιρείας πατήστε τον σχετικό σύνδεσµο στην ιστοσελίδα.

4. ΑΔΕΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Το σύνολο του περιεχοµένου της ιστοσελίδας συµπεριλαµβανοµένων, χωρίς περιορισµό, κειµένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, διαγραµµάτων, εικόνων, υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείµενο πνευµατικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευµατικής Ιδιοκτησίας.

Ως εκ τούτου, η αναπαραγωγή, αναδηµοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, µετάδοση, διανοµή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη, µετάφραση και τροποποίηση κάθε µέρους της ιστοσελίδας απαγορεύεται ρητά και µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούµενη ρητή έγγραφη συναίνεση της ΠΟΕΣΥ. Τα εγγεγραµµένα σήµατα και ονόµατα που περιλαµβάνονται σε αυτήν την ιστοσελίδα είναι σήµατα κατατεθέντα και προστατεύονται από τις προαναφερόµενες διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Κατ’ εξαίρεση, επιµέρους τµήµατα του περιεχοµένου της ιστοσελίδας µπορεί να αποθηκευτούν ή να αντιγραφούν σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, αυστηρά για προσωπική χρήση χωρίς την πρόθεση για εµπορική εκµετάλλευση. Σε περίπτωση αποθήκευσης ή αντιγραφής περιεχοµένου από την ιστοσελίδα θα πρέπει να αναφέρεται ως πηγή προέλευσης, αν και αυτό σε καµία περίπτωση δεν συνεπάγεται την παραχώρηση των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. Ορισµένα στοιχεία που περιέχονται στην ιστοσελίδα και προέρχονται από άλλους φορείς, αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία των φορέων προέλευσης.

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Πλέον των άλλων περιορισµών που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, συµφωνείτε µε τα ακόλουθα:

  1. ∆εν θα προβαίνετε σε απόκρυψη της προέλευσης πληροφοριών που µεταδίδονται µέσω της Ιστοσελίδας
  2. ∆εν θα παρέχετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες µέσω της Ιστοσελίδας
  3. ∆εν θα συνδέεστε και δεν θα χρησιµοποιείτε υπηρεσίες, πληροφορίες, εφαρµογές κλπ που διατίθεται µέσω της Ιστοσελίδας µε τρόπο που δεν επιτρέπεται ρητά από την εταιρεία
  4. ∆εν θα εισάγετε/φορτώνετε στην ιστοσελίδα στοιχεία που περιέχουν ιούς, Trojan horses, worms, time bombs ή άλλες ρουτίνες προγραµµατισµού υπολογιστών που έχουν σκοπό την πρόκληση ζηµιών, την παρεµβολή, την υποκλοπή ή την κατάληψη οποιουδήποτε συστήµατος, της Ιστοσελίδας ή των Πληροφοριών ή που παραβιάζουν τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας άλλων.

6. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

α) Εξωτερικές συνδέσεις. Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς ιστοσελίδες και πόρους τρίτων (συνδεδεµένες τοποθεσίες). Οι συνδεδεµένες αυτές τοποθεσίες παρέχονται µόνο για την ευκολία σας και όχι ως τοποθεσίες, των οποίων το περιεχόµενο φέρει την έγκριση της εταιρείας. Η εταιρεία δεν παρέχει υποσχέσεις ή εγγυήσεις όσον αφορά στην ορθότητα, την ακρίβεια, την απόδοση ή την ποιότητα οποιουδήποτε περιεχοµένου, λογισµικού, υπηρεσίας ή εφαρµογής υπάρχει σε οποιαδήποτε συνδεδεµένη τοποθεσία. Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιµότητα των συνδεδεµένων τοποθεσιών ή του περιεχοµένου ή των δραστηριοτήτων αυτών των τοποθεσιών. Εάν αποφασίσετε την είσοδο σε συνδεδεµένες τοποθεσίες, αυτό γίνεται µε δική σας ευθύνη και δικό σας κίνδυνο. Επιπλέον, η χρήση των συνδεδεµένων τοποθεσιών υπόκειται στις πολιτικές, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν, συµπεριλαµβανόµενης, αλλά όχι περιοριστικά, της πολιτικής απορρήτου της συνδεδεµένης τοποθεσίας.

(β) Εσωτερικές συνδέσεις. Η σύνδεση προς οποιαδήποτε σελίδα της Ιστοσελίδας άλλη εκτός από την εταιρεία µέσω σύνδεσης απλού κειµένου απαγορεύεται αυστηρά εάν δεν υπάρχει ξεχωριστό συµφωνητικό σύνδεσης µε την εταιρεία. Κάθε ιστοσελίδα ή άλλη συσκευή που παρέχει σύνδεση προς την τοποθεσία {ιστοσελίδα ΠΟΕΣΥ-φορέα} ή οποιαδήποτε σελίδα είναι διαθέσιµη εντός αυτής, δεν επιτρέπεται (α) να αναπαράγει το Περιεχόµενο, (β) να χρησιµοποιεί περιβάλλον προγράµµατος περιήγησης ή περιθωρίου γύρω από το Περιεχόµενο, (γ) να υπονοεί µε οποιονδήποτε τρόπο ότι η εταιρεία την εγκρίνει, (δ) να παρερµηνεύει οποιαδήποτε κατάσταση, συµπεριλαµβανόµενης της σχέσης της µε την εταιρεία, (ε) να παρουσιάζει ψευδείς πληροφορίες σχετικά µε τις υπηρεσίες της εταιρείας, και (στ) να χρησιµοποιεί οποιοδήποτε λογότυπο ή σήµα της εταιρείας χωρίς προηγούµενη ρητή γραπτή άδεια της εταιρείας .

7. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Συµφωνείτε ότι η ΠΟΕΣΥ, κατά την απόλυτη κρίση της, δικαιούται να τερµατίσει ή να αναστείλει τη χρήση της ιστοσελίδας, του περιεχοµένου ή/και των πληροφοριών της από εσάς, οποιαδήποτε στιγµή και για οποιονδήποτε λόγο, ή και χωρίς αιτιολογία, ακόµη και αν η πρόσβαση και η χρήση συνεχίσει να επιτρέπεται σε άλλους. Με την εν λόγω αναστολή ή τον τερµατισµό της χρήσης, υποχρεούστε (α) να διακόψετε αµέσως τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών, και (β) να καταστρέψετε οποιοδήποτε αντίγραφο τµήµατος του περιεχοµένου έχετε δηµιουργήσει. Η πρόσβαση σας στην ιστοσελίδα, στις Πληροφορίες ή στις Υπηρεσίες µετά από τον τερµατισµό, την αναστολή ή τη διακοπή κατά τα ανωτέρω, συνιστά πράξη παράνοµης εισόδου. Επιπλέον, συµφωνείτε ότι η ΠΟΕΣΥ δεν ευθύνεται έναντι υµών ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε τερµατισµό ή αναστολή της πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα, τις Πληροφορίες ή/και τις Υπηρεσίες.

8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η ΠΟΕΣΥ καταβάλλει τη µεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες της ιστοσελίδας και το περιεχόµενο της στο σύνολό του είναι ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, πλήρεις, σωστές και διαθέσιµες.

Σε καµία περίπτωση, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής της αµέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της εταιρείας για οποιαδήποτε ζηµία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορµής αυτής της χρήσης της ιστοσελίδας www.poesy.gr

9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας poesy.gr υποχρεούται να συµµορφωθεί µε τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νοµοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες. Επιπλέον, ο ενδιαφερόµενος οφείλει να απέχει από κάθε παράνοµη και καταχρηστική χρήση του περιεχοµένου του Δικτύου. Ο επισκέπτης αναλαµβάνει την ευθύνη για οποιασδήποτε µορφής ζηµία που προκλήθηκε στην ιστοσελίδα από τον επισκέπτη λόγω ακατάλληλων ενεργειών του. Σε περίπτωση άσκησης οποιαδήποτε αγωγής, αξίωσης, διοικητικής ή δικαστικής κατά της ΠΟΕΣΥ για την ιστοσελίδα, λόγω οποιασδήποτε µορφής παράβασης του, ο τελευταίος αναλαµβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέµβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζηµιώσει την εταιρεία στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζηµίωσης ή άλλης.

10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η παρούσα σύµβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού και Διεθνούς ∆ικαίου, καθώς και τις οδηγίες και Κανονισµούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Ερµηνεύεται βάσει των κανόνων καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Στην περίπτωση που κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόµο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιµη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καµία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αρµόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόµενες διαφορές προκύπτουσες από την παρούσα είναι τα ∆ικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Αν διαπιστώσετε οποιαδήποτε προβλήµατα στο περιεχόµενο της ιστοσελίδας, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε µε την εταιρεία :

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην διεύθυνση info@poesy.gr
ή γράψτε µας στη διεύθυνση: Ακαδημίας 20 ΤΚ 10671 Αθήνα
ή καλέσετε µας στο τηλέφωνο 210 3639881