Καταστατικό

…H πληροφορία είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα ή μέσο προπαγάνδας…

Άρθρο 1: Επωνυμία – Έδρα

Τα επαγγελματικά σωματεία των συντακτών (Ενώσεις Συντακτών):
α) “Ένωσις Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών” (Ε.Σ.Η.Ε.Α.),
β) “Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης” (Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ.),
γ) “Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου & Νήσων” (Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.),
δ) “Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας – Στερεάς & Ευβοίας” (Ε.Σ.Η.Ε.Θ.Σ.Ε.) και
ε) “Ένωσις Συντακτών Περιοδικού Τύπου” (Ε.Σ.Π.Τ.),
ιδρύουν δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση (Ομοσπονδία) με έδρα την Αθήνα και την επωνυμία “Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών” (Π.Ο.Ε.ΣΥ.).

Η Ομοσπονδία θα αναφέρεται, είτε με ολόκληρη την επωνυμία της είτε με τα αρχικά των λέξεων που την αποτελούν (Π.Ο.Ε.ΣΥ.).

Άρθρο 2: Σκοποί

Βασικοί σκοποί της Π.Ο.Ε.ΣΥ. είναι:

1. Η διασφάλιση της θεμελιώδους αρχής, ότι η πληροφορία είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα ή μέσο προπαγάνδας.

2. Η προάσπιση του δικαιώματος των πολιτών να πληροφορούνται και να πληροφορούν για τα πάντα, σε συνθήκες ελευθερίας, δημοκρατίας, ειρήνης και κοινωνικής δικαιοσύνης.

3. Η υπεράσπιση και διασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης, όταν απειλείται ή περιορίζεται από θεσμικά ή εξωθεσμικά κέντρα εξουσίας καθώς και από το συγκεντρωτικό έλεγχο των Μ.Μ.Ε.

4. Η θεσμική κατοχύρωση της ανεξαρτησίας του δημοσιογράφου και της εκτέλεσης του έργου του, με την αυστηρή τήρηση των κανόνων δεοντολογίας και το σεβασμό των συνταγματικών δικαιωμάτων των πολιτών.

5. Ο συντονισμός της δράσης των Ενώσεων Συντακτών – μελών της Ομοσπονδίας, για την προάσπιση των επαγγελματικών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών, πνευματικών και ηθικών συμφερόντων των μελών τους και των επαγγελματιών δημοσιογράφων όλης της χώρας, μέσα σε πνεύμα αλληλεγγύης και συναδέλφωσης.

6. Η αλληλεγγύη και συνεργασία με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στον Τύπο και τα Μ.Μ.Ε. και γενικότερα των εργαζομένων, καθώς και με τις αντίστοιχες οργανώσεις του εξωτερικού.

7. Η συμβολή των Ενώσεων Συντακτών – μελών της Ομοσπονδίας και όλων των επαγγελματιών δημοσιογράφων στη μελέτη και προβολή των θεμάτων που αφορούν τον Τύπο, τον πολιτισμό, την ανάπτυξη και διασφάλιση της ιστορικής και πνευματικής κληρονομιάς και του φυσικού περιβάλλοντος. Και

8. Η συμμετοχή της Ομοσπονδίας σε συναφή με τους σκοπούς της προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών ή εθνικών οργανισμών και η σύναψη συμβάσεων με τους οικείους φορείς υλοποίησής τους.

‘Αρθρο 3: Μέσα

Τους σκοπούς της η Π.Ο.Ε.ΣΥ. επιδιώκει με:

Την εγγραφή όλων των επαγγελματιών συντακτών της χώρας στις Ενώσεις – μέλη της δύναμής της. Οι Ενώσεις – μέλη οφείλουν να ελέγχουν συστηματικά τη διατήρηση της επαγγελματικής ιδιότητας των μελών τους.

1. Την υπογραφή και την παρακολούθηση της εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που υπογράφει η Ομοσπονδία ή οι Ενώσεις – μέλη της καθώς και των διαιτητικών και υπουργικών αποφάσεων και γενικότερα την εφαρμογή και τη βελτίωση της εργατικής νομοθεσίας.

2. Την οργάνωση, κήρυξη και καθοδήγηση κλαδικών αγωνιστικών κινητοποιήσεων, πανελλαδικού ή τοπικού χαρακτήρα, και την έμπρακτη συμπαράσταση στους αγώνες και τις κινητοποιήσεις των Ενώσεων Συντακτών – μελών της και των άλλων εργαζομένων στα Μ.Μ.Ε.

3. Την παροχή ηθικής και υλικής βοήθειας στις Ενώσεις Συντακτών – μέλη της, τα μέλη τους και όλους τους επαγγελματίες δημοσιογράφους, στις περιπτώσεις που έχουν ανάγκη λόγω έκτακτων συνθηκών.

4. Την ανάπτυξη ανάμεσα στις Ενώσεις Συντακτών – μέλη της Ομοσπονδίας, τα μέλη τους και όλους τους επαγγελματίες δημοσιογράφους της χώρας, πνεύματος αλληλεγγύης και κοινωνικής συνείδησης, με τη χρησιμοποίηση και αξιοποίηση όλων των πνευματικών δυνάμεων και ικανοτήτων τους.

5. Την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ίδρυση και συντήρηση βιβλιοθηκών, εντευκτηρίων, αναγνωστηρίων, αρχείων, συνεταιρισμών, παιδικών σταθμών, κατασκηνώσεων, την έκδοση εντύπων, την οργάνωση συνεδρίων, συμποσίων και άλλων εκδηλώσεων επιμορφωτικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού, επαγγελματικού και συνδικαλιστικού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητες αυτές δεν αποβλέπουν στην επιδίωξη κέρδους.

6. Τη χρησιμοποίηση κάθε άλλου νόμιμου, ηθικού και πρόσφορου μέσου, που προσιδιάζει στο χαρακτήρα της Ομοσπονδίας .

7. Τη συμπαράσταση και ενεργητική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις και τους αγώνες των εργαζομένων που έχουν γενικότερο ενδιαφέρον.

Άρθρο 4: Συμμετοχή σε Ανώτερες Οργανώσεις

Η Π.Ο.Ε.ΣΥ., με απόφαση του Πανελλαδικού Συνεδρίου των αντιπροσώπων των Ενώσεων – μελών της, μπορεί να γίνει μέλος ευρύτερων επαγγελματικών οργανώσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού του χώρου του Τύπου και των Μ.Μ.Ε. και εκλέγει αντιπροσώπους για τα συνέδριά τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΒΟΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΩΣΕΩΝ – ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 5: Συγκρότηση

Η Π.Ο.Ε.ΣΥ. συγκροτείται από τα επαγγελματικά σωματεία συντακτών που την ίδρυσαν και από αυτά που θα προσχωρήσουν στη δύναμή της, αφού αποδεχτούν το Καταστατικό της και τους όρους του.

Άρθρο 6: Εγγραφή

Κάθε Ένωση επαγγελματιών δημοσιογράφων για να γίνει μέλος της Π.Ο.Ε.ΣΥ., υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας έγγραφη αίτηση. Στην αίτηση αυτή θα πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται τα παρακάτω:

α) Ότι η Γενική Συνέλευση της Ένωσης έλαβε γνώση του Καταστατικού της Π.Ο.Ε.ΣΥ. και το αποδέχεται.

β) Ότι δεν ανήκει στη δύναμη άλλης κλαδικής ομοσπονδίας. Και

γ) Ο αριθμός των φυσικών προσώπων που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο μελών της Ένωσης καθώς και ο αριθμός των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της κατά την ημέρα που υποβάλλεται η αίτηση.

Μαζί με την αίτηση εγγραφής υποβάλλονται:

α) Απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης που αποφάσισε την προσχώρηση στην Π.Ο.Ε.ΣΥ..

β) Απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης, κατά την οποία εκλέχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.

γ) Απόφαση πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα.

δ) Αντίγραφο του Καταστατικού της. Και

ε) Βεβαίωση του αρμόδιου Γραμματέα Πρωτοδικών, ότι η Ένωση είναι γραμμένη στο σχετικό βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.ΣΥ., μέσα σε ένα μήνα από την παραλαβή της αίτησης με τα δικαιολογητικά που προσδιορίζονται στις παρ. 1 και 2 αυτού του άρθρου, με αιτιολογημένη απόφασή του, εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση εγγραφής της ενδιαφερόμενης Ένωσης, την οποία κοινοποιεί σ’ αυτήν και στις Ενώσεις – μέλη της Ομοσπονδίας μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήψη της. Ένωση που δεν εγκρίθηκε η εγγραφή της, μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.ΣΥ., όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους απορρίφθηκε η προηγούμενη.

Κατά της απορριπτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.ΣΥ., η ενδιαφερόμενη Ένωση μπορεί να προσφύγει στο Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα που της κοινοποιήθηκε η απόφαση. Κατά της ίδιας απόφασης καθώς και κατά της απόφασης που δέχεται την αίτηση, δικαίωμα προσφυγής έχει και κάθε Ένωση – μέλος της Ομοσπονδίας. Το Γενικό Συμβούλιο συζητεί την υπόθεση στην πρώτη τακτική ή έκτακτη συνεδρίασή του με την παρουσία εκπροσώπων της ενδιαφερόμενης Ένωσης, που αποχωρούν μετά την ανάπτυξή των απόψεών τους. Η ενδιαφερόμενη Ένωση θα πρέπει να καλείται να παραστεί κατά τη συζήτηση δέκα (10), τουλάχιστον, ημέρες πριν απ’ αυτήν. Η συζήτηση γίνεται πάντοτε πριν από την ημερήσια διάταξη και η σχετική απόφαση του Γενικού Συμβουλίου κοινοποιείται στην ενδιαφερόμενη Ένωση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήψη της.

Κατά της απόφασης του Γενικού Συμβουλίου μπορεί να ασκηθεί έφεση στο Συνέδριο από την ενδιαφερόμενη Ένωση ή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.ΣΥ. ή από κάθε Ένωση – μέλος, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση της απόφασης. Κατά τη συζήτηση της έφεσης στο Συνέδριο, μπορούν να παραστούν εκπρόσωποι της ενδιαφερόμενης Ένωσης, που μετά την ανάπτυξη των απόψεών τους αποχωρούν. Το Συνέδριο συζητεί την υπόθεση πριν από τα άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφασίζει οριστικά και αμετάκλητα.

Άρθρο 7: Αποχώρηση

1. Η αποχώρηση Ένωσης – μέλους από την Π.Ο.Ε.ΣΥ. είναι ελεύθερη και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης, κατά τον ίδιο τρόπο που αποφασίζεται και η προσχώρηση στην Ομοσπονδία.

2. Η απόφαση για την αποχώρηση κοινοποιείται στην Ομοσπονδία, μαζί με το σχετικό απόσπασμα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης που αποχωρεί, και ισχύει από την κοινοποίησή της. Η Ένωση που αποχωρεί οφείλει να καταβάλει τις συνδρομές της μέχρι το τέλος του έτους της αποχώρησής της.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.ΣΥ., εφόσον διαπιστώσει τη νομιμότητα και την εγκυρότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, είναι υποχρεωμένο να διαγράψει την Ένωση από τη δύναμη της Ομοσπονδίας από την ημέρα που παρέλαβε την απόφαση αποχώρησης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.ΣΥ. δικαιούται να εξετάσει τη νομιμότητα και την εγκυρότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης – μέλους για την αποχώρησή της από την Ομοσπονδία και να ασκήσει κάθε ένδικο μέσο που προβλέπεται από το νόμο.

Άρθρο 8: Κυρώσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.ΣΥ. μπορεί να απευθύνει συστάσεις στις διοικήσεις των Ενώσεων – μελών της:

α) Όταν αδικαιολόγητα καθυστερών την τακτοποίηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς την Ομοσπονδία. Και

β) Όταν δεν προσκαλούν την Ομοσπονδία να στείλει αντιπροσώπους στη Γενική Συνέλευσή της.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μπορεί κατά την κρίση του να κοινοποιήσει τις συστάσεις αυτές σε όλες τις Ενώσεις – μέλη της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 9: Αποβολή

Αρμόδιο να αποφασίσει για την αποβολή Ένωσης – μέλους της Ομοσπονδίας για σπουδαίο λόγο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.ΣΥ. Η απόφαση για την αποβολή λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών του.

Σπουδαίοι λόγοι αποβολής είναι:

α) Η συνεχής και συστηματική ενέργεια πράξεων ασυμβίβαστων με τις επιδιώξεις και τα συμφέροντα των δημοσιογράφων, όπως αυτά καθορίζονται από τις διατάξεις του Καταστατικού, τη Διακήρυξη Αρχών που ψήφισε το Συνέδριο και τις αποφάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας.

β) Η αδικαιολόγητη και για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα χρόνο μη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ένώσης – μέλους προς την Ομοσπονδία.

Η Ένωση για την οποία τίθεται θέμα αποβολής, καλείται υποχρεωτικά στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.ΣΥ. που θα συζητήσει το θέμα. Η σχετική πρόσκληση προς την Ένωση πρέπει να κοινοποιείται προς αυτή τριάντα (30), τουλάχιστον, ημέρες πριν από τη σχετική συνεδρίαση.

Η Ένωση – μέλος που αποβλήθηκε από την Ομοσπονδία για τους λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, επανεγγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.ΣΥ., όταν αρθούν οι λόγοι της διαγραφής της.

Σε περίπτωση αποβολής Ένωσης – μέλους της Π.Ο.Ε.ΣΥ. λόγω μη εκπλήρωσης των οικονομικών της υποχρεώσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.ΣΥ. μπορεί να ανακαλέσει την απόφασή του για την αποβολή και να εξαλείψει τα αποτελέσματά της, αν η Ένωση – μέλος τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις της μέσα σε δύο (2) μήνες από τη διαγραφή της.

Η Ένωση – μέλος που αποβλήθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.ΣΥ., μπορεί να προσφύγει στο Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και να ζητήσει την ακύρωση της αποβολής της κατά τη διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 6.

Η άσκηση των μέσων αυτών αναστέλλει την απόφαση της αποβολής της Ένωσης – μέλους της Π.Ο.Ε.ΣΥ. μέχρι να εκδοθεί και να κοινοποιηθεί στην ενδιαφερόμενη Ένωση η απόφαση του Γενικού Συμβουλίου ή του Συνεδρίου της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 10: Δικαιώματα

Οι Ενώσεις – μέλη της Π.Ο.Ε.ΣΥ., που τηρούν το Καταστατικό της και είναι οικονομικά τακτοποιημένες, δικαιούνται:

Να συμμετέχουν με αντιπροσώπους τους στα Πανελλαδικά Συνέδριά της και να ασκούν έλεγχο στη διοίκησή της.

Να εκλέγουν με τους αντιπροσώπους τους στα Συνέδρια τα όργανα διοίκησης και ελέγχου της Π.Ο.Ε.ΣΥ. και τους αντιπροσώπους της στις ανώτερες οργανώσεις που αυτή συμμετέχει και να εκλέγονται σ’ αυτά.

Να ζητούν την ηθική και υλική ενίσχυση της Π.Ο.Ε.ΣΥ. για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και για την προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους. Και

Να ζητούν τη συμπαράσταση της Ομοσπονδίας, για οποιοδήποτε ζήτημα τις απασχολεί .

Άρθρο 11: Υποχρεώσεις Μελών

Οι Ενώσεις – μέλη της Ομοσπονδίας υποχρεούνται:

Να αναγράφουν στα έντυπα αλληλογραφίας τους τη φράση «ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.ΣΥ.».

Να ενεργούν σύμφωνα με το Καταστατικό της Π.Ο.Ε.ΣΥ. και να δραστηριοποιούνται προς την κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των εργαζομένων του κλάδου, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις των Συνεδρίων, του Γενικού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.ΣΥ..

Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Π.Ο.Ε.ΣΥ., αποδεχόμενες το σύστημα είσπραξης που αυτή έχει υιοθετήσει.

Να γνωστοποιούν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.ΣΥ. τις ημέρες των Γενικών τους Συνελεύσεων και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, για να μπορεί η Π.Ο.Ε.ΣΥ. να παρίσταται σ’ αυτές με αντιπροσώπούς της.

Να βρίσκονται σε στενή επαφή με το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.ΣΥ. για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου.

Να υποβάλλουν κάθε χρόνο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.ΣΥ. ονομαστική κατάσταση των μελών τους και να γνωστοποιούν τη σύνθεση των οργάνων τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 12

Πόροι της Π.Ο.Ε.ΣΥ. είναι:

α) Το δικαίωμα εγγραφής των Ενώσεων – μελών .

β) Η μηνιαία συνδρομή των Ενώσεων – μελών, που είναι ανάλογη με τον αριθμό των μελών τους.

γ) Τα έσοδα από την περιουσία της Π.Ο.Ε.ΣΥ.

δ) Δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες προς την Π.Ο.Ε.ΣΥ., που την αποδοχή τους αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν αντίκεινται στο νόμο και τους σκοπούς της Ομοσπονδίας και δεν θίγουν την ανεξαρτησία της.

ε) Τα έσοδα από γιορτές, εκδρομές και άλλες εκδηλώσεις.

στ) Τα έσοδα από περιοδικές ή έκτακτες εκδόσεις ή ραδιοτηλεοπτικές παραγωγές, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

ζ) Οι έκτακτες εισφορές για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από απεργιακές και άλλες αγωνιστικές εκδηλώσεις, που επιβάλλονται με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.

η) Οι οικονομικές ενισχύσεις που καταβάλλουν στην Ομοσπονδία διάφοροι Οργανισμοί. Και

θ) Οποιοδήποτε άλλο έσοδο, περιέρχεται κατά νόμιμο τρόπο στην Ομοσπονδία.

Το δικαίωμα εγγραφής και η μηνιαία συνδρομή ανά μέλος καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 13: Οικονομικά Τακτοποιημένη Ένωση-Μέλος

Οικονομικά τακτοποιημένη θεωρείται η Ένωση – μέλος, που δεν οφείλει στην Ομοσπονδία συνδρομές για περισσότερους από τρεις (3) μήνες.

Άρθρο 14: Βιβλία – Διαχειριστική Περίοδος

Η Π.Ο.Ε.ΣΥ. τηρεί τα παρακάτω βιβλία:

α) Μητρώου των Ενώσεων – μελών.

β) Πρακτικών Συνεδρίων.

γ) Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικού Συμβουλίου.

δ) Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Εισπράξεων και πληρωμών, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές.

στ) Περιουσίας, στο οποίο καταχωρίζεται κάθε ακίνητο ή κινητό περιουσιακό στοιχείο της Ομοσπονδίας. Και

ζ) Κάθε άλλο βιβλίο, που κρίνεται αναγκαίο ή χρήσιμο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή επιβάλλεται από το νόμο.

Όλα τα παραπάνω βιβλία τηρούνται κατά οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο.

Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Άρθρο 15

Όργανα διοίκησης και ελέγχου της Ομοσπονδίας είναι:

α) Το Πανελλαδικό Συνέδριο των αντιπροσώπων των Ενώσεων – μελών, που αποτελεί το ανώτατο σώμα και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί σε άλλο όργανο.

β) Το Γενικό Συμβούλιο, που αντικαθιστά το Συνέδριο ανάμεσα σε δύο συνόδους του και έχει όλες τις αρμοδιότητές του, εκτός από την αρμοδιότητα της τροποποίησης του Καταστατικού, της εκλογής των οργάνων της Ομοσπονδίας και της ανάκλησης ή τροποποίησης των αποφάσεων του Συνεδρίου.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που διοικεί την Ομοσπονδία σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις των Συνεδρίων και του Γενικού Συμβουλίου.

δ) Η Ελεγκτική Επιτροπή, που αποτελεί το όργανο ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης της Ομοσπονδίας. Και

ε) Η Εφορευτική Επιτροπή, η οποία διενεργεί τις αρχαιρεσίες για την εκλογή των οργάνων της Ομοσπονδίας και τις ψηφοφορίες για οποιοδήποτε θέμα.

Η θητεία των μελών όλων των συλλογικών οργάνων της Ομοσπονδίας είναι τριετής και λήγει μετά την ολοκλήρωση της εκλογής των νέων οργάνων. Όλα τα όργανα εκλέγονται ταυτόχρονα και η θητεία τους διαρκεί το ίδιο χρονικό διάστημα.

Τα μέλη όλων των συλλογικών οργάνων της Ομοσπονδίας καθώς και οι αντιπρόσωποι, μπορούν να επανεκλεγούν απεριόριστα μετά τη λήξη της θητείας τους ή την κατά οποιοδήποτε τρόπο έξοδό τους από τα όργανα.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Άρθρο 16: Συγκρότηση

Το Πανελλαδικό Συνέδριο συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των Ενώσεων – μελών της Π.Ο.Ε.ΣΥ., που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού.

Οι αντιπρόσωποι για το Πανελλαδικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.ΣΥ. εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των τακτικών μελών των Ενώσεων – μελών της, με μυστική με ψηφοδέλτια ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής, με βάση τον αριθμό των μελών της Ένωσης που ψήφισαν και με πάγιο εκλογικό μέτρο τον αριθμό είκοσι πέντε (25). Αν μετά τη διαίρεση του αριθμού εκείνων που ψήφισαν δια 25 απομένει υπόλοιπο ψήφων μεγαλύτερο από δώδεκα (12), τότε εκλέγεται ένας ακόμα αντιπρόσωπος. Αν στη Γενική Συνέλευση Ένωσης – μέλους ψήφισαν λιγότερα από είκοσι πέντε (25) μέλη, η Ένωση αυτή αντιπροσωπεύεται στο Συνέδριο οπωσδήποτε μ’ έναν αντιπρόσωπο. Αντιπρόσωποι που εκλέχθηκαν με άλλο εκλογικό σύστημα εκτός από το σύστημα της απλής αναλογικής, δεν συμμετέχουν στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας. Εάν δεν υπάρχουν περισσότεροι από ένα συνδυασμοί ή υπάρχουν μόνο ξεχωριστοί υποψήφιοι, τότε αυτοί αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά σε ένα ψηφοδέλτιο. Όσοι υποψήφιοι δεν εξελέγησαν ως τακτικοί αντιπρόσωποι θεωρούνται αναπληρωματικοί, εφόσον έλαβαν τους μισούς συν ένα, τουλάχιστον, από τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε ο τελευταίος τακτικός αντιπρόσωπος του συνδυασμού στον οποίο συμμετέχουν ή του ψηφοδελτίου, στην περίπτωση που αυτό είναι ενιαίο, εφόσον ο αριθμό αυτός είναι ακέραιος ή είναι ίσος με τον πρώτο ακέραιο αριθμό μετά το ιδανικό ένα δεύτερο (1/2).

Κατά την εκλογή των αντιπροσώπων, τα μέλη των Ενώσεων – μελών της Ομοσπονδίας δικαιούνται να εκδηλώσουν την προτίμησή τους προς τους υποψηφίους του συνδυασμού που ψηφίζουν, θέτοντας μέχρι πέντε (5) σταυρούς προτίμησης, με μαύρο ή μπλε στυλό, μπροστά από το όνομα του υποψήφιου. Εάν θέσουν περισσότερους από πέντε (5) σταυρούς προτίμησης, το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο αλλά οι σταυροί δεν λαμβάνονται υπόψη.

Οι αντιπρόσωποι – σύνεδροι πρέπει να έχουν εκλεγεί κατά την τελευταία πριν από το Συνέδριο Γενική Συνέλευση της Ένωσης – μέλους, στην ημερήσια διάταξη της οποίας υπήρχε θέμα εκλογής αντιπροσώπων για το Πανελλαδικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε.ΣΥ. και πάντως δεν πρέπει να έχει λήξει η θητεία τους κατά το Καταστατικό της Ένωσής τους.

Αν κατά την έναρξη του Συνεδρίου απουσιάζουν τακτικοί αντιπρόσωποι ή κωλύονται να συμμετάσχουν σ’ αυτό, αντικαθίστανται από αναπληρωματικούς που προέρχονται από τις ίδιες Ενώσεις και τους ίδιους συνδυασμούς με τους απόντες ή κωλυόμενους και κατά τη σειρά επιτυχίας τους, ή από το ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Η θητεία των αντιπροσώπων – συνέδρων είναι τριετής, εκτός εάν έληξε η θητεία τους κατά το Καταστατικό της Ένωσης από την οποία έχουν εκλεγεί.

Άρθρο 17: Σύγκλιση

Το Συνέδριο της Π.Ο.Ε.ΣΥ. συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας με έγγραφες προσκλήσεις, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα του:

α) Τακτικά κάθε τρία (3) χρόνια και κατά προτίμηση τους μήνες Οκτώβριο ή Νοέμβριο. Και

β) Έκτακτα, εάν το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.ΣΥ. με αιτιολογημένη απόφασή του το κρίνει αναγκαίο, ή το ζητήσουν με γραπτή αίτησή τους τα δύο πέμπτα (2/5) των Ενώσεων – μελών της Ομοσπονδίας που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού, στην οποία αίτηση πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να προσθέσει στην ημερήσια διάταξη και άλλα θέματα, τα οποία όμως δεν συζητούνται πριν εξαντληθούν τα θέματα της αίτησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.ΣΥ. υποχρεούται να συγκαλέσει το Συνέδριο μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που έλαβε τη σχετική αίτηση.

Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας δεν συγκαλέσει το Συνέδριο, τότε αυτό συγκαλείται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 96 του Αστικού Κώδικα. Στην περίπτωση αυτή πρόσθετο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι και η ανάκληση ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή των μελών που εμπόδισαν τη σύγκληση του Συνεδρίου.

Το Συνέδριο συνέρχεται στην έδρα της Ομοσπονδίας, το Διοικητικό Συμβούλιο όμως μπορεί να συγκαλέσει το Συνέδριο και σε οποιαδήποτε άλλη πόλη ή περιοχή της χώρας.

Άρθρο 18: Πρόσκληση για το Συνέδριο

Η έγγραφη πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.ΣΥ. για τη σύγκληση του Συνεδρίου στέλνεται υποχρεωτικά συστημένη σ’ όλες τις Ενώσεις – μέλη της, μέσα σε προθεσμία το πολύ δέκα (10) ημερών από την ημέρα που ελήφθη η σχετική απόφαση και είκοσι (20) ημέρες, τουλάχιστον, πριν από τη σύνοδο του Συνεδρίου. Σε περίπτωση εκτάκτου Συνεδρίου, η τελευταία αυτή προθεσμία μπορεί να περιοριστεί σε δέκα (10) ημέρες.

Μέσα στις ίδιες προθεσμίες η πρόσκληση μπορεί να δημοσιευθεί σε ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της Π.Ο.Ε.ΣΥ. και να τοιχοκολληθεί στην είσοδο των Γραφείων της.

Στην πρόσκληση αναγράφονται υποχρεωτικά:

α) Ο τόπος όπου θα συνέλθει το Συνέδριο.

β) Η ημερομηνία της συνόδου του και η ώρα έναρξης των εργασιών του.

γ) Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Και

δ) Ο,τιδήποτε άλλο κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 19: Νομιμοποίηση Αντιπροσώπων

Κάθε Ένωση – μέλος της Π.Ο.Ε.ΣΥ. για να πάρει μέρος στο Συνέδριο πρέπει να υποβάλει στο Διοικητικό της Συμβούλιο, το αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν από τη σύνοδο του τακτικού και πέντε (5) ημέρες πριν από τη σύνοδο του εκτάκτου Συνεδρίου:

α) Απόσπασμα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, κατά την οποία εκλέχθηκαν οι αντιπρόσωποί της για το Συνέδριο ή το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία διενήργησε την εκλογή.

β) Βεβαίωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης – μέλους, ότι το πιο πάνω απόσπασμα ή πρακτικό είναι της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης πριν από το Συνέδριο κατά την οποία εκλέχθηκαν οι αντιπρόσωποι και ότι η εκλογή τους δεν ακυρώθηκε από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση ή με δικαστική απόφαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ελέγχει τα παραπάνω στοιχεία και τη συμφωνία τους με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού, καταρτίζει το μητρώο των αντιπροσώπων, στο οποίο αναγράφει τους αντιπροσώπους των Ενώσεων – μελών και τους εφοδιάζει με κάρτα συνέδρου.

Στο μητρώο των αντιπροσώπων:

α) Καταχωρίζονται όλες οι Ενώσεις – μέλη της Ομοσπονδίας με την επωνυμία, την έδρα και τη σειρά που είναι καταχωρισμένες στο μητρώο των μελών της. Κάτω από την επωνυμία και την έδρα αναγράφεται η χρονολογία της Γενικής Συνέλευσης που ανέδειξε τους αντιπροσώπους και ο αριθμός των μελών που ψήφισαν σ’ αυτήν.

β) Κάτω από την επωνυμία κ.λπ. κάθε Ένωσης – μέλους αναγράφονται, με τη σειρά επιτυχίας τους, οι τίτλοι των συνδυασμών με τους οποίους εκλέχθηκαν οι αντιπρόσωποι της Ένωσης και κάτω από κάθε συνδυασμό ονομαστικά, με τη σειρά επιτυχίας τους, οι τακτικοί και στη συνέχεια οι αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι του συνδυασμού.

γ) Κάτω από τον τελευταίο συνδυασμό αναγράφονται οι αντιπρόσωποι που εκλέχθηκαν ως ξεχωριστοί υποψήφιοι.

Αν το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει, ότι τα στοιχεία που υπέβαλε μία Ένωση – μέλος δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού, μπορεί να αρνηθεί την εγγραφή των αντιπροσώπων της στο μητρώο αντιπροσώπων και τον εφοδιασμό τους με κάρτα συνέδρου, υποχρεούται όμως να φέρει προς συζήτηση στο Συνέδριο τους λόγους της άρνησής του. Η συζήτηση γίνεται μετά την εκλογή του Προεδρείου και πριν από τα άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης και το Συνέδριο αποφασίζει οριστικά και αμετάκλητα για το θέμα αυτό.

Το θέμα αυτό μπορεί να το φέρει προς συζήτηση στο Συνέδριο και η Ένωση – μέλος που αποκλείστηκε από αυτό καθώς και κάθε άλλη Ένωση – μέλος της Ομοσπονδίας. Η συζήτηση γίνεται όπως ορίζεται στην παραπάνω παράγραφο 4 και το Συνέδριο αποφασίζει οριστικά και αμετάκλητα για το θέμα.

Στο Συνέδριο μπορούν να παρίστανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι της ανώτερης οργάνωσης, της οποίας η Π.Ο.Ε.ΣΥ. είναι μέλος και την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να προσκαλέσει στο Συνέδριο. Οι αντιπρόσωποι της ανώτερης οργάνωσης μπορούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου μέχρι το τέλος και να παίρνουν το λόγο πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι απόψεις τους όμως και οι υποδείξεις τους έχουν πάντοτε συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Με απόφαση του Προεδρείου μπορούν να παρίστανται στο Συνέδριο, ως παρατηρητές και χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωποι εργατοϋπαλληλικών και άλλων οργανώσεων της χώρας ή του εξωτερικού, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν προς αυτό χαιρετισμό μετά την κήρυξη της έναρξης των εργασιών του.

Αν στην ημερήσια διάταξη είναι γραμμένα θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, μπορούν, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.ΣΥ. που θα επικυρωθεί από το Συνέδριο στην αρχή των εργασιών του, να παρακαθίσουν σ’ αυτό ως ακροατές και μέλη των Ενώσεων – μελών της Ομοσπονδίας που δεν είναι σύνεδροι. Το Συνέδριο αποφασίζει μέχρι ποιου σημείου των εργασιών του μπορούν να παραβρίσκονται στην αίθουσα οι ακροατές, οι οποίοι κάθονται σε ξεχωριστή θέση από αυτή των αντιπροσώπων – συνέδρων και απομακρύνονται αμέσως με απόφαση του Προεδρείου, αν παρακωλύουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις εργασίες του Συνεδρίου.

Τα έξοδα για τη συμμετοχή των αντιπροσώπων στο Συνέδριο βαρύνουν καθεμιά από τις Ενώσεις – μέλη της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 20: Αρμοδιότητες Συνεδρίου

1. Το Συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας και έχει αρμοδιότητα για κάθε θέμα που έχει σχέση με αυτήν, τις Ενώσεις – μέλη της και το επάγγελμα του συντάκτη γενικότερα, εφόσον δεν έχει ανατεθεί στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Ειδικότερα το Συνέδριο:

α) Διενεργεί έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και γενικά ελέγχει όλα τα όργανα για το χρονικό διάστημα της θητείας τους.

β) Εγκρίνει τον απολογισμό δράσης και τον οικονομικό απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου της χρονικής περιόδου που μεσολάβησε από το προηγούμενο Συνέδριο.

γ) Εγκρίνει τους προϋπολογισμούς των τριών (3) επόμενων ετών, τους οποίους μπορεί να αναμορφώνει κατ’ έτος το Γενικό Συμβούλιο.

δ) Εκλέγει από τα μέλη του το Γενικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο , την Ελεγκτική Επιτροπή και την Εφορευτική Επιτροπή και τους αντιπρόσωπους για τις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις, στις οποίες συμμετέχει η Ομοσπονδία..

ε) Τροποποιεί το Καταστατικό.

στ) Αποφασίζει οριστικά και αμετάκλητα για την εγγραφή, τις κυρώσεις και την αποβολή των Ενώσεων – μελών, σύμφωνα με τα άρθρα 6, 8, και 9 του Καταστατικού. Και

ζ) Συζητεί και αποφασίζει για οποιοδήποτε άλλο θέμα, που δεν έχει ανατεθεί στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 21: Απαρτία Συνεδρίου

1. Οι αντιπρόσωποι – σύνεδροι εισέρχονται στο χώρο του Συνεδρίου με την επίδειξη της κάρτας συνέδρου, την οποία τους έχει χορηγήσει το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του Καταστατικού.

2. Το Συνέδριο βρίσκεται σε απαρτία, όταν κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών του παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) των αντιπροσώπων που έχουν καταχωριστεί στο μητρώο αντιπροσώπων. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη ημέρα, το Συνέδριο συνέρχεται την επόμενη, οπότε βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα τέταρτο (1/4) των αντιπροσώπων. Αν και κατά τη δεύτερη ημέρα δεν υπάρξει απαρτία, το Συνέδριο συνέρχεται την επόμενη ημέρα, οπότε βρίσκεται σε απαρτία, εάν παρίσταται το ένα πέμπτο (1/5) των αντιπροσώπων. Αν δεν υπάρξει απαρτία και κατά την τρίτη ημέρα, το Συνέδριο ματαιώνεται και δεν μπορεί να συγκληθεί ξανά με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης πριν περάσουν δύο (2) μήνες.

Η ύπαρξη απαρτίας στις παραπάνω περιπτώσεις διαπιστώνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.

3. Αν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για τροποποίηση του Καταστατικού της Ομοσπονδίας, τη συμμετοχή σε ευρύτερες επαγγελματικές οργανώσεις ή τη διάλυσή της, για να υπάρχει απαρτία πρέπει να παρίστανται τα δύο τρίτα (2/3), τουλάχιστον, από τους αντιπροσώπους που έχουν καταχωριστεί στο μητρώο των αντιπροσώπων.

4. Στα Συνέδρια της Ομοσπονδίας, όταν πρόκειται να συζητηθεί λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να παρίστανται όλα τα μέλη του, έστω και εάν δεν είναι σύνεδροι, τα οποία μπορούν να πάρουν μέρος στις συζητήσεις για τη λογοδοσία. Μετά το τέλος της συζήτησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν είναι σύνεδροι αποχωρούν. Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας παραμένουν μέχρι το τέλος των εργασιών του Συνεδρίου, χωρίς το δικαίωμα να ψηφίζουν ή να εκλέγονται, αν δεν είναι σύνεδροι.

Άρθρο 22: Έναρξη Εργασιών

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.ΣΥ., αφού διαπιστώσει την ύπαρξη απαρτίας, κηρύσσει την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου.

2. Μετά την κήρυξη της έναρξης των εργασιών του, το Συνέδριο συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα μέλη του έναν (1) Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους και δύο (2) Γραμματείς, που αποτελούν το Προεδρείο του Συνεδρίου. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι διευθύνουν τις εργασίες του Συνεδρίου, οι δε Γραμματείς φροντίζουν για τη μαγνητοφώνηση και την κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο καταγραφή των συζητήσεων και των αποφάσεων του Συνεδρίου και για την καθαρογραφή και καταχώρισή τους στο βιβλίο πρακτικών των Συνεδρίων. Η εκλογή του Προεδρείου μπορεί να γίνει και με ανάταση των χεριών.

3. Μετά την εκλογή του Προεδρείου, ο λόγος δίνεται στους εκπροσώπους των οργανώσεων που παρίστανται και επιθυμούν να απευθύνουν χαιρετισμό.

Άρθρο 23: Λήψη Αποφάσεων

Οι αποφάσεις στο Συνέδριο λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων συνέδρων.

Αν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις για την τροποποίηση του Καταστατικού της Ομοσπονδίας, τη συμμετοχή της σε ευρύτερες επαγγελματικές οργανώσεις ή τη διάλυσή της, απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων συνέδρων.

Οι αποφάσεις του Συνεδρίου που αφορούν τροποποίηση του Καταστατικού, διάλυση της Ομοσπονδίας, συμμετοχή της σε ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις, αρχαιρεσίες, ψήφο εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, έγκριση ή αποδοκιμασία λογοδοσίας, κήρυξη απεργίας και προσωπικά γενικά θέματα, λαμβάνονται με μυστική με ψηφοδέλτια ψηφοφορία. Αν δεν τηρηθεί η διαδικασία αυτή, οι σχετικές με τα θέματα αυτά αποφάσεις είναι άκυρες. Για οποιοδήποτε άλλο θέμα η ψηφοφορία γίνεται και με ανάταση του χεριού, απαγορεύεται όμως η ψηφοφορία με βοή.

Στις μυστικές με ψηφοδέλτια ψηφοφορίες, εκτός από τις αρχαιρεσίες, αν η απαρτία του Συνεδρίου πραγματοποιηθεί μόνο με το ένα τέταρτο (1/4) των εκλεγμένων από τις Ενώσεις – μέλη αντιπροσώπων, οι αποφάσεις για να είναι έγκυρες πρέπει να ληφθούν με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων συνέδρων.

Οι αποφάσεις του Συνεδρίου που λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία είναι άκυρες, αν κατά την ψηφοφορία παραβρέθηκαν πρόσωπα που δεν ήσαν σύνεδροι.

Οι αποφάσεις του Συνεδρίου καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών των Συνεδρίων και υπογράφονται από το Προεδρείο και τους πρακτικογράφους. Αν τα πρακτικά μαγνητοφωνηθούν, το απομαγνητοφωνημένο κείμενο υπογράφεται από εκείνον που έκανε την απομαγνητοφώνηση. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία καταχωρίζονται στο σχετικό πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής.

Άρθρο 24: Προσβολή Αποφάσεων

Κάθε απόφαση του Συνεδρίου που είναι αντίθετη προς το νόμο ή το Καταστατικό, κηρύσσεται άκυρη από το αρμόδιο δικαστήριο, όπως ορίζει ο νόμος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.ΣΥ. ή οποιαδήποτε Ένωση – μέλος της, μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο να αναστείλει την εκτέλεση της άκυρης απόφασης του Συνεδρίου.

Άρθρο 25: Εφορευτική Επιτροπή

Οι εκλογές των οργάνων και εκπροσώπων της Π.Ο.Ε.ΣΥ. καθώς και οι ψηφοφορίες επί οποιουδήποτε θέματος της ημερήσιας διάταξης, για το οποίο δεν προβλέπεται διαφορετικός τρόπος ψηφοφορίας, γίνονται με μυστική με ψηφοδέλτια ψηφοφορία. Η ψηφοφορία διεξάγεται από Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από πέντε (5) συνέδρους, που μαζί με ισάριθμούς αναπληρωματικούς εκλέγονται από το Συνέδριο.

Η Εφορευτική Επιτροπή συνέρχεται αμέσως μετά την εκλογή της, εκλέγει τον Πρόεδρό της και αποφασίζει για τον ακριβή χρόνο, μέσα στον οποίο θα δέχεται υποψηφιότητες, για το χρόνο και τον τόπο που θα γίνουν οι αρχαιρεσίες καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητές της και ανακοινώνει τις αποφάσεις της στο Συνέδριο.

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται αμέσως μετά την εξάντληση των συζητήσεων πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Εφορευτική Επιτροπή, όμως, μπορεί να ορίσει άλλη μέρα για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, που δεν επιτρέπεται να απέχει από τη λήξη των συζητήσεων περισσότερο από τρεις (3) ημέρες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.ΣΥ. υποχρεούται να παραδώσει στην Εφορευτική Επιτροπή:

α) Τα προβλεπόμενα από το άρθρο 19 παράγραφος 1 εδάφια α΄ και β΄ του Καταστατικού νομιμοποιητικά έγγραφα. Και

β) Το μητρώο των αντιπροσώπων που καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τα παραπάνω αποσπάσματα, μαζί με δύο (2) αντίγραφά του.

Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει το μητρώο των αντιπροσώπων και αφού διαπιστώσει ότι έχει συνταχθεί σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, βεβαιώνει την ακρίβειά του με την υπογραφή των μελών της στο πρωτότυπο και στα δύο (2) αντίγραφα.

Η Εφορευτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να διαγράφει από το μητρώο των αντιπροσώπων τους αντιπροσώπους, που τυχόν δεν νομιμοποιούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού. Η διαγραφή γίνεται με πράξη που καταχωρίζεται στο περιθώριο του μητρώου και απέναντι από τα στοιχεία του διαγραφόμενου αντιπροσώπου.

Η Εφορευτική Επιτροπή κηρύσσει την έναρξη και λήξη των αρχαιρεσιών, φροντίζει για τον εφοδιασμό του εκλογικού σώματος με επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών καθώς και των ξεχωριστών υποψηφίων, εποπτεύει κατά την διάρκεια των αρχαιρεσιών για την ομαλή, ανεπηρέαστη και σύμφωνη με το νόμο και το Καταστατικό διεξαγωγή της ψηφοφορίας και δέχεται τις υποβαλλόμενες από τους εκπροσώπους των συνδυασμών ή και από τους ξεχωριστούς υποψηφίους ενστάσεις και αποφασίζει γι’ αυτές.

Άρθρο 26: Υποψηφιότητες

1. Όσοι από τους συνέδρους επιθυμούν να εκλεγούν μέλη στο Γενικό Συμβούλιο, στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην Εφορευτική και την Ελεγκτική Επιτροπή ή αντιπρόσωποι της Π.Ο.Ε.ΣΥ. στις ανώτερες επαγγελματικές οργανώσεις στις οποίες αυτή συμμετέχει, υποβάλλουν γραπτή αίτηση στην Εφορευτική Επιτροπή, είτε ατομικά είτε κατά συνδυασμό.

2. Όσοι κατέχουν διευθυντικές θέσεις στα έντυπα και ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε., δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι και να εκλέγονται στα όργανα της Π.Ο.Ε.ΣΥ. ή ως αντιπρόσωποι σε ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Σε περίπτωση που έχουν εκλεγεί πριν από την ανάληψη διευθυντικών καθηκόντων, μετά την ανάληψη αυτών, εκπίπτουν αυτοδικαίως από τα όργανα στα οποία έχουν εκλεγεί.

Διευθυντικές θέσεις θεωρούνται ότι κατέχουν οι Εκδότες, οι Σύμβουλοι έκδοσης, οι Γενικοί Διευθυντές και οι Διευθυντές των εφημερίδων και περιοδικών, ή όσοι κατέχουν αντίστοιχες θέσεις στα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε..

3. Στην αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του υποψηφίου, το όργανο στο οποίο ενδιαφέρεται να εκλεγεί και ο συνδυασμός στον οποίο ανήκει, ή αν παίρνει μέρος στις αρχαιρεσίες ως ξεχωριστός υποψήφιος.

4. Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει τις αιτήσεις από πλευράς εκλογιμότητας, ανακηρύσσει τους υποψηφίους και συντάσσει κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα όλων των υποψηφίων, την οποία τοιχοκολλά στα Γραφεία της Π.Ο.Ε.ΣΥ. και στο χώρο όπου θα γίνουν οι αρχαιρεσίες.

5. Η κατάσταση των υποψηφίων συντάσσεται κατά συνδυασμό, με αλφαβητική σειρά και χωριστά για κάθε όργανο. Οι ξεχωριστοί υποψήφιοι καταχωρίζονται στο τέλος της κατάστασης.

6. Αν υπάρχει ένας μόνο συνδυασμός υποψηφίων ή ξεχωριστοί μόνο υποψήφιοι, η κατάσταση υποψηφίων συντάσσεται χωριστά για κάθε όργανο και κατά αλφαβητική σειρά.

Άρθρο 27: Ψηφοδέλτια

1. Με βάση τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν για τα όργανα διοίκησης και ελέγχου της Ομοσπονδίας, η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει για τις διαστάσεις, το σχήμα και το χρώμα που θα έχουν τα ψηφοδέλτια και ανακοινώνει τις σχετικές αποφάσεις της στους εκπροσώπους των συνδυασμών και τους ξεχωριστούς υποψηφίους.

2. Στο πάνω μέρος του ψηφοδελτίου αναγράφεται η επωνυμία της Π.Ο.Ε.ΣΥ., ο αριθμός του Συνεδρίου, η ημερομηνία των αρχαιρεσιών, ο τίτλος του συνδυασμού και ακολουθούν τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων χωριστά για κάθε όργανο και κατ’ αλφαβητική σειρά. Καταχωρίζονται πρώτα οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα οι υποψήφιοι για το Γενικό Συμβούλιο, στη συνέχεια οι υποψήφιοι για την Ελεγκτική και την Εφορευτική Επιτροπή και τέλος οι υποψήφιοι για αντιπρόσωποι στις ανώτερες οργανώσεις.

3. Η λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.ΣΥ. εγκρίνεται ή απορρίπτεται με ψηφοδέλτια, πάνω στα οποία είναι γραμμένες, ανάλογα, οι φράσεις: «ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ» ή «ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ». Με τον ίδιο τρόπο συντάσσονται και τα ψηφοδέλτια για την έγκριση ή την απόρριψη του οικονομικού απολογισμού και του προϋπολογισμού. Η έγκριση ή η απόρριψη του οικονομικού απολογισμού και του προϋπολογισμού γίνεται ενιαία και για τα τρία (3) έτη.

4. Για το μέγεθος, το χρώμα και το σχήμα των ψηφοδελτίων, τα οποία είναι ομοιόμορφα, αποφασίζει η Εφορευτική Επιτροπή, η οποία φροντίζει για την εκτύπωση τους με δαπάνες της Ομοσπονδίας και τη διανομή τους, όπως επίσης φροντίζει και για την προμήθεια των φακέλων που χρησιμοποιούνται στις ψηφοφορίες.

5. Σε κάθε ψηφοφορία, μαζί με τα ψηφοδέλτια διανέμονται και λευκά.

Άρθρο 28: Τρόπος Ψηφοφορίας

Οι αντιπρόσωποι – σύνεδροι εισέρχονται στο χώρο της ψηφοφορίας με την επίδειξη της κάρτας του συνέδρου. Η Εφορευτική Επιτροπή τους εφοδιάζει με τα ψηφοδέλτια όλων των συνδυασμών και των ξεχωριστών υποψηφίων, με ψηφοδέλτια έγκρισης ή απόρριψης της λογοδοσίας και του οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού καθώς και με λευκά ψηφοδέλτια. Οι σύνεδροι ψηφίζουν πάντοτε σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπει ο νόμος για τη διεξαγωγή της μυστικής ψηφοφορίας.

Η προτίμηση ανάμεσα στους υποψηφίους του ίδιου συνδυασμού, γίνεται με σταυρό μπλε ή μαύρου ανεξίτηλου χρώματος, που μπαίνει μπροστά από το όνομα του προτιμώμενου υποψηφίου. Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης είναι, κατ’ ανώτατο όριο, το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των τακτικών μελών που εκλέγονται για κάθε όργανο ή ως αντιπρόσωποι, εάν αυτό είναι ακέραιος αριθμός, διαφορετικά ο πρώτος ακέραιος αριθμός πριν από το ιδανικό ένα τρίτο (1/3) του αριθμού αυτού. Αν οι σταυροί προτίμησης είναι περισσότεροι, το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο, δεν υπολογίζονται όμως οι σταυροί προτίμησης.

Τα ψηφοδέλτια που αφορούν:

α) Εκλογή οργάνων διοίκησης, έλέγχου και αντιπροσώπων,

β) έγκριση λογοδοσίας ή απόρριψη της και

γ) έγκριση οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού ή απόρριψή τους, μπαίνουν όλα στον ίδιο φάκελο.

Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής σφραγίζει και μονογράφει τους φακέλους που χρησιμοποιούνται και βεβαιώνει με την υπογραφή του στο μητρώο των αντιπροσώπων και στα δύο (2) αντίγραφά του, ότι ο αντιπρόσωπος – σύνεδρος ψήφισε.

Άρθρο 29: Σύστημα Εκλογής των Οργάνων της Ομοσπονδίας

1. Η εκλογή όλων των οργάνων διοίκησης και ελέγχου της Ομοσπονδίας (Γενικού Συμβουλίου, Διοικητικού Συμβουλίου, Εφορευτικής και Ελεγκτικής Επιτροπής) και των αντιπροσώπων για τις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις στις οποίες η Π.Ο.Ε.ΣΥ. συμμετέχει, όταν στις αρχαιρεσίες παίρνουν μέρος περισσότεροι από ένας συνδυασμοί, γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής, όπως προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 12 του νόμου 1264/1982. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, οι έδρες του οργάνου που πρόκειται να εκλεγεί ή οι αντιπρόσωποι για τις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις, μοιράζονται ανάμεσα στους συνδυασμούς και τους ξεχωριστούς υποψηφίους, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Για να γίνει η διανομή αυτή, διαιρείται το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των εδρών του οργάνου που εκλέγεται ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που δικαιούται να στείλει η Π.Ο.Ε.ΣΥ. στις ανώτερες οργανώσεις. Το πηλίκον της διαίρεσης, αφού παραλειφθεί το κλάσμα, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός που πήρε μέρος στις αρχαιρεσίες, παίρνει τόσες έδρες στο όργανο που εκλέγεται ή εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Ο ξεχωριστός υποψήφιος εκλέγεται μόνο, εάν συγκέντρωσε το εκλογικό μέτρο.

2. Οι έδρες που τυχόν έμειναν αδιάθετες από την πρώτη κατανομή, κατανέμονται στους συνδυασμούς, σύμφωνα με όσα ορίζει η διάταξη του άρθρου 12 του νόμου 1264/1982 για τη δεύτερη και τρίτη κατανομή.

3. Τα λευκά ψηφοδέλτια δεν υπολογίζονται ως έγκυρα, αλλά συγκαταριθμούνται με τα άκυρα, διακρινόμενα όμως από αυτά.

Άρθρο 30: Ανακήρυξη Επιτυχόντων

1. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή η διαλογή των ψήφων και των σταυρών προτίμησης. Σε περίπτωση ισοσταυρίας, η σειρά επιτυχίας καθορίζεται με κλήρωση, που γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή.

2. Κάθε συνδυασμός έχει δικαίωμα να παραβρίσκεται με έναν (1) αντιπρόσωπό του στην ψηφοφορία και στη διαλογή. Οι ξεχωριστοί υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να παρίστανται με έναν (1) αντιπρόσωπο, τον οποίον ορίζουν όλοι μαζί.

3. Μετά το τέλος της εκλογικής διαδικασίας, τη διαλογή και την ανακήρυξη των επιτυχόντων, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναγράφονται όλα όσα έλαβαν χώρα καθώς και οι συνδυασμοί που πήραν μέρος στις αρχαιρεσίες και οι ξεχωριστοί υποψήφιοι, κατά σειρά επιτυχίας, και οι ψήφοι που έλαβαν. Κάτω από τον τίτλο κάθε συνδυασμού αναγράφονται κατά σειρά επιτυχίας τους τα ονόματα των υποψηφίων και δίπλα ο αριθμός των σταυρών που πήρε ο καθένας.

4. Με βάση το πρακτικό αυτό, η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει τους επιτυχόντες τακτικούς για τα διάφορα αξιώματα των οργάνων διοίκησης και ελέγχου της Ομοσπονδίας και τους αντιπροσώπους καθώς και τους αναπληρωματικούς τους. Αναπληρωματικοί ανακηρύσσονται, όσοι συγκέντρωσαν σταυρούς προτίμησης, οι οποίοι είναι ίσοι με τους μισούς (1/2) συν έναν, τουλάχιστον, από τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε ο τελευταίος τακτικός του ίδιου συνδυασμού, εάν ο αριθμός αυτός είναι ακέραιος, διαφορετικά είναι ίσοι, τουλάχιστον, με τον πρώτο ακέραιο αριθμό πριν από το ιδανικό ένα δεύτερο (1/2) του αριθμού αυτού.

Άρθρο 31: Διαφύλαξη Εκλογικού Υλικού

Όλο το εκλογικό υλικό, δηλαδή το μητρώο των αντιπροσώπων με τα αντίγραφά του, τα ψηφοδέλτια που χρησιμοποιήθηκαν, το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής, ο πίνακας διαλογής, οι ενστάσεις που τυχόν υποβλήθηκαν και οι αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής σχετικά μ’ αυτές και γενικά κάθε υλικό σχετικό με τις αρχαιρεσίες, παραδίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή στο Γενικό Γραμματέα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όταν αυτό συγκροτηθεί σε σώμα, και φυλάσσεται στο αρχείο της Π.Ο.Ε.ΣΥ. μέχρι την ολοκλήρωση της εκλογής των νέων οργάνων, που θα εκλέξει το επόμενο Συνέδριο. Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα συνέλθει από το Συνέδριο αυτό, αφού συγκροτηθεί σε σώμα, καταστρέφει από το παραπάνω υλικό, ο,τιδήποτε κρίνει ότι δεν χρειάζεται να διατηρηθεί, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Άρθρο 32: Αρμοδιότητες

1. Το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.ΣΥ. εκτελεί χρέη Πανελλαδικού Συνεδρίου κατά το μεταξύ δύο Συνεδρίων χρονικό διάστημα. Το αντικαθιστά σε όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες, παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του Συνεδρίου, υποδεικνύει τα πρόσφορα για την εφαρμογή τους μέτρα, εποπτεύει για την πιστή τήρηση και εφαρμογή του Καταστατικού και των αποφάσεων του Συνεδρίου και αναμορφώνει κατ’ έτος τον τριετή προϋπολογισμό της Ομοσπονδίας που έχει ψηφίσει το Συνέδριο.

2. Το Γενικό Συμβούλιο αποφασίζει σε πρώτο βαθμό για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν σ’ αυτό και αφορούν:

α) Προσφυγές κατά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις οποίες γίνεται δεκτή ή απορρίπτεται η αίτηση εγγραφής στην Ομοσπονδία ορισμένης Ένωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Καταστατικού. Και

β) Προσφυγές κατά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη αποβολή Ένωσης – μέλους της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του Καταστατικού.

3. Το Γενικό Συμβούλιο δεν έχει σε καμία περίπτωση αρμοδιότητα για την εκλογή οργάνων διοίκησης της Π.Ο.Ε.ΣΥ. ή την τροποποίηση του Καταστατικού και των αποφάσεων των Συνεδρίων, εκτός από την ετήσια αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Άρθρο 33: Συγκρότηση

1. Το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.ΣΥ. αποτελείται από τριάντα ένα (31) μέλη και συγκεκριμένα:

α) Από τα έντεκα (11) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Και

β) Από είκοσι (20) τακτικά μέλη, που εκλέγονται από το Συνέδριο, μαζί με δέκα (10) αναπληρωματικά.

2. Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου, τακτικά και αναπληρωματικά, εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και με το σύστημα της απλής αναλογικής, όπως περιγράφεται στο άρθρο 29.

Άρθρο 34: Σύγκληση

Το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.ΣΥ. συνέρχεται τακτικά κάθε έξι (6) μήνες, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζει τον τόπο και το χρόνο της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Το Γενικό Συμβούλιο μπορεί να συνέλθει και έκτακτα, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.ΣΥ. ή όταν το ζητήσει με έγγραφη αίτησή του το ένα τρίτο (1/3) των μελών του. Στην περίπτωση αυτή στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται και τα θέματα που θα συζητηθούν.

Στις συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.ΣΥ. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα του Γενικού Συμβουλίου εκτελεί ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Το Γενικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα δεκαέξι (16), τουλάχιστον, από τα μέλη του και οι αποφάσεις του λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Μέλος του Γενικού Συμβουλίου που απουσίασε αδικαιολόγητα από δύο (2) τακτικές συνεδριάσεις μέσα στον ίδιο χρόνο, θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αναπληρώνεται από σύμβουλο που προέρχεται από την ίδια Ένωση και από τον ίδιο με του αναπληρούμενου συνδυασμό κατά σειρά επιτυχίας.

Τα έξοδα των συνεδριάσεων του Γενικού Συμβουλίου βαρύνουν την Ομοσπονδία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΗΤΕΙΑ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Άρθρο 35: Εκλογή και Αναπλήρωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η Π.Ο.Ε.ΣΥ. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από έντεκα (11) μέλη και εκλέγεται από το Συνέδριο, μετά την εξάντληση των άλλων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Δικαίωμα να εκλεγούν στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν όλοι οι σύνεδροι.

2. Ανεξάρτητα από τη σειρά επιτυχίας, τις πέντε (5) από τις έντεκα (11) θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταλαμβάνουν σύνεδροι που προέρχονται από την Ε.Σ.Η.Ε.Α., ανά δύο (2) θέσεις σύνεδροι που προέρχονται από την Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ. και την Ε.Σ.Π.Τ. και ανά μία (1) θέση σύνεδροι που προέρχονται από την Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. και την Ε.Σ.Η.Ε.Θ.Σ.Ε..

Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού, με μυστική με ψηφοδέλτια ψηφοφορία.

3. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου κενωθεί μία θέση τακτικού συμβούλου, τότε αυτή συμπληρώνεται από αναπληρωματικό σύμβουλο, προερχόμενο από την ίδια Ένωση και το ίδιο ψηφοδέλτιο με τον αναπληρούμενο, κατά σειρά επιτυχίας.

4. Αν για οποιοδήποτε λόγο εκλείψουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά, τότε αυτό λειτουργεί με τα υπόλοιπα μέλη του, εφόσον αρκούν για να σχηματιστεί απαρτία. Αν τα μέλη που απέμειναν δεν αρκούν για το σχηματισμό απαρτίας, τότε συγκαλείται μέσα σε ένα (1) μήνα το Συνέδριο της Ομοσπονδίας για να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά το διάστημα αυτό, τα μέλη του Συμβουλίου που απέμειναν αποτελούν την προσωρινή διοίκηση της Ομοσπονδίας και ασκούν όλες τις αρμοδιότητές του, εκτός από την εισδοχή νέας Ένωσης ή την αποβολή Ένωσης – μέλους της.

Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται αναλογικά και για όλα τα άλλα συλλογικά όργανα της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 36: Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την ημέρα που συγκροτείται σε σώμα και λήγει με τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να γίνει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή του. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται το πολύ για ένα τρίμηνο, στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο καθυστερεί η σύγκληση τακτικού Συνεδρίου.

Άρθρο 37: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Με πρόσκληση του πρώτου σε σταυρούς προτίμησης συμβούλου του συνδυασμού που πλειοψήφησε, συνέρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρίαση, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία του πρακτικού εκλογής του, και εκλέγει από τα μέλη του, τον Πρόεδρο, τον Α΄ Αντιπρόεδρο, το Β΄ Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Οργανωτικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον Έφορο, που αποτελούν το Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Η εκλογή του Προεδρείου γίνεται με μυστική ψηφοφορία από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία ακόμα δύο φορές κατά την ίδια συνεδρίαση. Αν και πάλι δεν προκύψει αποτέλεσμα, το Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχεται εκ νέου το αργότερο μέσα σε μία εβδομάδα, οπότε εάν υπάρξει και πάλι ισοψηφία, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων.

3. Ανεξάρτητα από τις ψήφους που πήρε καθένας, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχονται από τα μέλη του που ανήκουν στην Ε.Σ.Η.Ε.Α., ο Α΄ Αντιπρόεδρος στην Ε.Σ.Η.Ε.Μ.Θ., ο Β΄ Αντιπρόεδρος και ο Έφορος στην Ε.Σ.Η.Ε.Θ.Σ.Ε. και στην Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν., εναλλάξ ανά τριετία, ο Ταμίας στην Ε.Σ.Π.Τ. και ο Οργανωτικός Γραμματέας σε Ένωση – μέλος της Π.Ο.Ε.ΣΥ. που έχει έδρα της την Αττική.

4. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο παραδίνει στο νέο, μέσα στην ίδια προθεσμία των δέκα (10) ημερών, τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας, τα βιβλία, το αρχείο, το ταμείο και γενικά την περιουσία της Π.Ο.Ε.ΣΥ., με πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης. Το πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο και αντίγραφά του μπορούν να πάρουν τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 38: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικού Συμβουλίου διοικεί την Ομοσπονδία και φροντίζει για την ανάπτυξη της δραστηριότητάς της και την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού και την εκτέλεση των αποφάσεων των Συνεδρίων και του Γενικού Συμβουλίου. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Εποπτεύει, παρακολουθεί και συντονίζει τη δράση των σωματείων – μελών της Π.Ο.Ε.ΣΥ. που έχει σχέση με τις αποφάσεις των οργάνων της και στέλνει μέλη του να παρακολουθήσουν τις Γενικές Συνελεύσεις τους.

β ) Φροντίζει για την οργάνωση της εσωτερικής υπηρεσίας της Π.Ο.Ε.ΣΥ. και προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της.

γ) Αποφασίζει για τη διάθεση των πόρων και των προσόδων της Π.Ο.Ε.ΣΥ. προς πραγματοποίηση των σκοπών της .

δ) Ενημερώνει τις Ενώσεις – μέλη για την πορεία και την εξέλιξη των οικονομικών και επαγγελματικών ζητημάτων του κλάδου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί το Συνέδριο και το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εργασιών τους, υποβάλλει στο Συνέδριο έκθεση για τη δράση του και λογοδοτεί για όλες του τις πράξεις και ενέργειες, καταρτίζει τον προϋπολογισμό των εσόδων των τριών (3) ημερολογιακών ετών και τον απολογισμό των εξόδων της διάρκειας της θητείας του, τους οποίους υποβάλει προς το Συνέδριο, ορίζει ειδικές επιτροπές με επικεφαλής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη μελέτη, αντιμετώπιση και προώθηση των επαγγελματικών ζητημάτων του κλάδου και αποφασίζει για κάθε μορφή και είδους αγωνιστικές κινητοποιήσεις και απεργία των συντακτών της χώρας. Η απόφαση για απεργία είναι έγκυρη, αν συγκεντρώσει πλειοψηφία έξι (6), τουλάχιστον, ψήφων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει πάντοτε γνώμονα της πολιτικής του την αταλάντευτη και ανυποχώρητη προσπάθεια, για την πραγματοποίηση των σκοπών της Π.Ο.Ε.ΣΥ., την προώθηση και επίλυση των επαγγελματικών προβλημάτων, την εξυπηρέτηση των Ενώσεων – μελών και τη συμπαράσταση και αλληλεγγύη των συντακτών στα γενικότερης σημασίας προβλήματα και αγώνες των εργαζομένων.

Άρθρο 39: Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.ΣΥ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. Στην πρόσκληση αναγράφεται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος της συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να κοινοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις μπορεί να μην τηρηθεί η διαδικασία αυτή και η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συνεδρίαση να γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έκτακτα στις εξής δύο (2) περιπτώσεις:

1. Όταν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κρίνει αναγκαία την έκτακτη συνεδρίασή του.

2. Όταν το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους πέντε (5), τουλάχιστον, μέλη του ή η πλειοψηφία των Ενώσεων – μελών της Ομοσπονδίας. Στην αίτηση αναγράφονται οι λόγοι της έκτακτης συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Στην ημερήσια διάταξη αυτής της συνεδρίασης μπορούν να προστεθούν και άλλα θέματα, τα οποία όμως θα συζητηθούν μετά τα θέματα της αίτησης. Αν ο Πρόεδρος αρνείται, να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, τότε το συγκαλούν οι ενδιαφερόμενοι σύμβουλοι ή Ενώσεις.

3. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρός του ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή ύστερα από αίτηση της πλειοψηφίας των Ενώσεων – μελών της Ομοσπονδίας, στη συνεδρίασή του, κατά την οποία πρόκειται να συζητηθεί μείζονος σημασίας θέμα, συμμετέχουν συμβουλευτικά, έστω και αν δεν είναι μέλη του, οι Πρόεδροι των Διοικητικών Συμβουλίων των Ενώσεων – μελών ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, χωρίς από τη συμμετοχή τους αυτή να αλλάζει η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου .

5. Για να υπάρξει απαρτία στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι παρόντα έξι (6), τουλάχιστον, από τα μέλη του και οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή εκείνου που προεδρεύει στη συνεδρίαση. Κατά τις μυστικές ψηφοφορίες, εάν υπάρξει ισοψηφία γίνεται κλήρωση. Όπου στο Καταστατικό προβλέπεται ειδική απαρτία και πλειοψηφία, ισχύει η ειδικότερη διάταξη.

6. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από όλα τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται περιληπτικά και οι απόψεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από έξι (6) συνεδριάσεις μέσα στον ίδιο χρόνο χάνει την ιδιότητα του συμβούλου και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό, που προέρχεται από την ίδια με αυτόν Ένωση – μέλος και τον ίδιο συνδυασμό. Η αντικατάστασή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και πρέπει υποχρεωτικά να επικυρωθεί από το πρώτο χρονικά Γενικό Συμβούλιο ή Συνέδριο της Ομοσπονδίας. Η τυχόν μη επικύρωση της αντικατάστασης ισχύει για το μέλλον και δεν επιδρά στο κύρος των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθησαν μέχρι τότε.

8. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνα προσωπικά και κατά τρόπο αλληλέγγυο για την εκτέλεση των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από το Καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συμβουλίων και των Συνεδρίων. Δεν ευθύνονται για τις αποφάσεις που ελήφθησαν σε συνεδρίαση, στην οποία δεν ήσαν παρόντα ή ήσαν παρόντα και διαφώνησαν και η διαφωνία τους αποδεικνύεται από τα πρακτικά.

9. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν πρέπει να έχουν μεταξύ τους συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού.

10. Το Συνέδριο μπορεί οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο να παύσει όλο το Διοικητικό Συμβούλιο ή ορισμένα μέλη του με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 21 παράγραφος 2 και 23 παράγραφος 1, αντίστοιχα.

Άρθρο 40: Καθήκοντα – Αρμοδιότητες Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αντιπροσωπεύει και εκπροσωπεί την Ομοσπονδία απέναντι σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, σε κάθε Αρχή και σε όλα τα δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας.

Προσκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδριάσεις, συντάσσει, υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα και αποστέλλει τις προσκλήσεις, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει εισηγητές για τα θέματα που θα συζητηθούν, προεδρεύει στις συνεδριάσεις και διευθύνει τη συζήτηση.

Συντάσσει, υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα και αποστέλλει στις Ενώσεις – μέλη τις προσκλήσεις για τη σύγκληση του Γενικού Συμβουλίου και του Συνεδρίου της Π.Ο.Ε.ΣΥ. και προεδρεύει στο Συνέδριο μέχρι την εκλογή του Προεδρείου.

Υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα της Ομοσπονδίας. Τα έγγραφα με διαχειριστικό περιεχόμενο υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εποπτεύει στην καταχώριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στο βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων και την υπογραφή των πρακτικών από τους συμβούλους που πήραν μέρος στη συνεδρίαση.

Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Γενικού και του Διοικητικού Συμβουλίου και για τη διεξαγωγή όλων των εργασιών του.

Επιβλέπει την ταμιακή και λογιστική υπηρεσία, εκδίδει τις εντολές προς τον Ταμία για είσπραξη ή πληρωμή, συντάσσει, σε συνεργασία με τον Ταμία, τον οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό και τους θέτει υπό την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εκθέτει, αυτός ή ο Αντιπρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας, στο Γενικό Συμβούλιο ή στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας την κατάσταση της Π.Ο.Ε.ΣΥ. και τη δράση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 41: Καθήκοντα Αντιπροέδρων

Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει με τα ίδια δικαιώματα, καθήκοντα και αρμοδιότητες ο Α΄ Αντιπρόεδρος.

Τον Α΄ Αντιπρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει με τα ίδια δικαιώματα, καθήκοντα και αρμοδιότητες ο Β΄ Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 42: Καθήκοντα Γενικού και Οργανωτικού Γραμματέα

Ο Γενικός Γραμματέας εποπτεύει την καλή λειτουργία των Γραφείων της Π.Ο.Ε.ΣΥ., ενεργεί την αλληλογραφία και τηρεί όλα τα βιβλία της, εκτός από τα διαχειριστικά.

Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, εκτός από τα διαχειριστικά, τηρεί το αρχείο και κρατεί τη σφραγίδα της Π.Ο.Ε.ΣΥ.

Τηρεί το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και εποπτεύει τους πρακτικογράφους του Συνεδρίου και του Γενικού Συμβουλίου για την καλή τήρηση των πρακτικών.

Το Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει με τα ίδια δικαιώματα, καθήκοντα και αρμοδιότητες ο Οργανωτικός Γραμματέας.

Ο Οργανωτικός Γραμματέας είναι αρμόδιος για ό,τι έχει σχέση με τα οργανωτικά ζητήματα της Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, αναπληρώνεται από το Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 43: Καθήκοντα Ταμία

Ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου εποπτεύει τη λογιστική και ταμειακή υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού, τις αποφάσεις των Συνεδρίων, του Γενικού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τηρεί το βιβλίο ταμείου και καταρτίζει, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, τον οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό, τους οποίους θέτει υπό την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές με αντίστοιχα γραμμάτια και εντάλματα, που υπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο.

Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή για την οικονομική κατάσταση της Π.Ο.Ε.ΣΥ., δίνει τις αναγκαίες εξηγήσεις και εκτελεί κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετική με τα καθήκοντά του.

Υποβάλλει κάθε τρίμηνο στο Διοικητικού Συμβουλίου κατάσταση εσόδων – εξόδων για έγκριση, που καταχωρίζεται στα πρακτικά.

Κρατάει τα μετρητά του ταμείου, τα χρεόγραφα, τα αποδεικτικά των εισπράξεων και πληρωμών και καταθέτει στο όνομα της Ομοσπονδίας, σε μία από τις αναγνωρισμένες τράπεζες, κάθε ποσό που ξεπερνάει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές. Αναλήψεις από τις τραπεζικές αυτές καταθέσεις γίνονται από τον ίδιο, ύστερα από εξουσιοδότηση που του δίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα.

Όταν ο Ταμίας κωλύεται, αναπληρώνεται από ένα σύμβουλο, που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από πρόταση του Ταμία.

Ο Ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων και για κάθε ανωμαλία στη διαχείριση των οικονομικών της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 44: Καθήκοντα Εφόρου και Συμβούλων

Ο Έφορος είναι αρμόδιος και υπεύθυνος για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης και των εντευκτηρίων της Ομοσπονδίας. Είναι επίσης αρμόδιος και υπεύθυνος για κάθε ενέργεια, πράξη ή απόφαση που έχει σχέση με τα επιμορφωτικά θέματα.

Τηρεί το βιβλίο περιουσίας της Π.Ο.Ε.ΣΥ. και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία και διαφύλαξή της και τον εφοδιασμό των γραφείων με τα απαραίτητα για τη λειτουργία τους μέσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ – ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 45: Συγκρότηση

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη, που εκλέγονται από το Συνέδριο μαζί με ισάριθμα αναπληρωματικά.

Η Ελεγκτική Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα, μέσα στις ίδιες προθεσμίες στις οποίες συγκροτείται σε σώμα και το Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέγοντας τον Πρόεδρό της.

Δεν επιτρέπεται να εκλέγονται στην Ελεγκτική Επιτροπή πρόσωπα, που έχουν συγγένεια με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μεταξύ τους μέχρι και τρίτου βαθμού.

Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει με την παρουσία τεσσάρων (4), τουλάχιστον, μελών της και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων κατά τη συνεδρίαση μελών.

Άρθρο 46: Αρμοδιότητες

Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει, αν η οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σύμφωνη με το νόμο, το Καταστατικό και τις αποφάσεις του Συνεδρίου και του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.

Αν διαπιστωθεί, ότι κατά την οικονομική διαχείριση το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλη του δεν τήρησαν τις διατάξεις του νόμου, του Καταστατικού ή τις αποφάσεις του Συνεδρίου και του Γενικού Συμβουλίου, η Ελεγκτική Επιτροπή έχει την υποχρέωση να ενημερώνει σχετικά το Συνέδριο, το Γενικό και το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και τις Ενώσεις – μέλη της Π.Ο.Ε.ΣΥ..

Η Ελεγκτική Επιτροπή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, απευθύνεται στις Ενώσεις – μέλη για να κινηθεί η διαδικασία σύγκλησης του Γενικού Συμβουλίου ή του Συνεδρίου της Ομοσπονδίας.

Εξετάζει, οποτεδήποτε κρίνει απαραίτητο, τα λογιστικά βιβλία και τα σχετικά έγγραφα της Π.Ο.Ε.ΣΥ. και ζητάει την επίδειξη του περιεχομένου του ταμείου καθώς και κάθε άλλη εξήγηση και πληροφορία.

Έχει υποχρέωση να ελέγχει τον τριετή και τον ετήσιο ισολογισμό, τον απολογισμό και την απογραφή και να υποβάλει για τα θέματα αυτά ολοκληρωμένη έκθεση στο Διοικητικό και στο Γενικό Συμβούλιο ή στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας.

Έχει ακόμα υποχρέωση να ελέγχει τη διαχείριση της Π.Ο.Ε.ΣΥ. δύο (2), τουλάχιστον, φορές το χρόνο και να συντάσσει σχετικό πρακτικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Άρθρο 47

Οι αντιπρόσωποι της Π.Ο.Ε.ΣΥ. για τα Συνέδρια των άλλων οργανώσεων, στις οποίες συμμετέχει, εκλέγονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των καταστατικών τους και κατά την αναλογία που αυτά προβλέπουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Άρθρο 48

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτεί επιτροπές, επικεφαλής των οποίων τοποθετούνται με απόφασή του μέλη του.

Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτήσει τις εξής επιτροπές:

α) Διεθνών σχέσεων (Ευρωπαϊκή και Διεθνή Ομοσπονδία δημοσιογράφων).

β) Δεοντολογίας.

γ) Νέας τεχνολογίας.

δ) Εργασιακών (Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας), ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων.

ε) Οργάνωσης αγωνιστικών κινητοποιήσεων.

στ) Συνθηκών εργασίας. Και

ζ) Πνευματικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντολογικών και άλλων εκδηλώσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Άρθρο 49: Διαδικασία Τροποποίησης Καταστατικού

Για την τροποποίηση ή συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού και την ανασύνταξή του, τη συμμετοχή της Ομοσπονδίας σε ευρύτερες επαγγελματικές οργανώσεις καθώς και τη διάλυσή της, αποφασίζει το Συνέδριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού.

Στις περιπτώσεις αυτές, για να ληφθεί απόφαση από το Συνέδριο, απαιτείται να είναι παρόντες τα δύο τρίτα (2/3), τουλάχιστον, από τους αντιπροσώπους των Ενώσεων – μελών, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 παράγραφος 3 του Καταστατικού, και η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4), τουλάχιστον, των παρόντων αντιπροσώπων.

Σε περίπτωση διάλυσης της Π.Ο.Ε.ΣΥ., το ίδιο Συνέδριο αποφασίζει και για την τύχη των περιουσιακών στοιχείων της Ομοσπονδίας και των αρχείων της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ’ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΣΗΜΑΙΑ

Άρθρο 50

Η Π.Ο.Ε.ΣΥ. έχει σφραγίδα στρογγυλή, που γράφει κυκλικά τις λέξεις «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ» (Π.Ο.Ε.ΣΥ.) και στο κέντρο του κύκλου το χρόνο ίδρυσης (1994).

Η Π.Ο.Ε.ΣΥ. έχει σημαία της την ελληνική, που γράφει στο κέντρο της κυκλικά τις λέξεις «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ».

Άρθρο 51

Κάθε θέμα, για το οποίο δεν προβλέπει το Καταστατικό, ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.