15 Νοεμβρίου, 2023

Προκήρυξη Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Δημοσιογραφία

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣ. ΜΠΟΤΣΗ

Το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθαν. Β. Μπότση στο πλαίσιο του σκοπού του προκηρύσσει τρεις (3) υποτροφίες.

  1. Μία (1) υποτροφίες για σπουδές στο διετές, δίγλωσσο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ποιοτική Δημοσιογραφία και Νέες Τεχνολογίες» (https://eci-org.euπου υλοποιείται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας (ECI) και το κρατικό Αυστριακό Πανεπιστήμιο DUK σε συνεργασία με το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθαν. Β. Μπότση. Το Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραμμα διάρκειας από Δεκέμβριο του 2023 έως Δεκέμβριο του 2025, απευθύνεται σε δημοσιογράφους και αποφοίτους σχολών ΜΜΕ/ Επικοινωνίας / Κοινωνικών Επιστημών. Ο επιλεγείς πρέπει να είναι σε θέση να ταξιδέψει στην Αυστρία κατ’ ελάχιστον για 2 περιόδους, κατά τους μήνες Ιούνιο 2024 και Ιούνιο 2025. Η διάρκεια της υποτροφίας είναι διετής. Το σύνολο των διδάκτρων είναι 9.150 ευρώ. Το Ίδρυμα με την υποτροφία καλύπτει μέρος του συνολικού κόστους των διδάκτρων ήτοι 3.000,00 ευρώ. Το υπόλοιπο 6.150,00 ευρώ βαρύνει τον υπότροφο και καταβάλλεται τμηματικώς. Η υποτροφία περιλαμβάνει επίσης το κόστος διαμονής των περιόδων στην Βιέννη.
  2. Δύο (2) υποτροφίες για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο Δημοσιογραφία και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας διετούς διάρκειας. Το ποσό της υποτροφίας είναι 2.000,00 ευρώ (δύο χιλιάδες) και καλύπτει ολόκληρο το τέλος φοίτησης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ της Ελλάδας και του εξωτερικού που αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει προηγουμένως να έχουν γίνει δεκτοί από το ανωτέρω τμήμα του ΑΠΘ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν πλήρη φάκελο μέχρι την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023 στη γραμματεία του Ιδρύματος, οδός Βασ. Σοφίας 2714ος όροφος), Αθήνα, τηλ. 210 7245550, 210 7245558, καθημερινώς 10.00 π.μ. 03.00 μ.μ., πλην Σαββάτου και Κυριακής. Ειδικά και μόνο για τους ενδιαφερόμενους για τις υποτροφίες της πρώτης παραγράφου είναι δυνατόν να υποβληθεί ο φάκελος και σε ηλεκτρονική μορφή (σαρωμένα έγγραφα) μέχρι την παραπάνω προθεσμία, στα email info@idrbotsi.gr και admissions@eci-org.eu.

Ο πλήρης φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει 1) Βιογραφικό. 2) Αντίγραφο πιστοποιητικού Σπουδών. 3) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας από την οποία να φαίνεται η Ελληνική ιθαγένεια του υποψηφίου και η ηλικία του η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 35ο έτος. 4) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου (κομίζεται από τους επιτυχόντες και κατόπιν προθεσμίας). Οι υποτροφίες στο ECI χορηγούνται με την προϋπόθεση αποδοχής του υποψηφίου και από το Ινστιτούτο. Για την υποτροφία στο ΑΠΘ απαιτείται Βεβαίωση της Σχολής ότι έγινε δεκτός/ή για φοίτηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Η επιλογή του υποτρόφου θα γίνει μετά από ελεύθερη κρίση του ΔΣ του Ιδρύματος.

Προκήρυξη Υποτροφιών