11 Ιουλίου, 2014

Οι δημοσιογράφοι αξιολογούνται μόνο από τους πολίτες

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ), αντιδρώντας στις εισαγόμενες με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 παράνομες και αντισυνταγματικές ρυθμίσεις που επιχειρεί να εφαρμόσει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφορικά με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και συγκεκριμένα στην παντελώς έωλη νομικά κατανομή ποσοστών ανά οργανική μονάδα αλλά και στις συνδεόμενες με τη συνολική διαδικασία απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, αποφάσισε να καλέσει τους συναδέλφους δημοσιογράφους και ιδιαίτερα όσους εμπλέκονται στην εφαρμογή του Νόμου, λόγω της θέσεώς τους στη διοικητική ιεραρχία, να απέχουν από κάθε σχετική διαδικασία. Κανείς δεν πρέπει να συνεργήσει με την υπογραφή και τη συμμετοχή του σε απολύσεις συναδέλφων. Κανείς δεν πρέπει να βάλει την υπογραφή του σε μια προδήλως παράνομη και αντισυνταγματική διαδικασία.

Σε εκτέλεση της απόφασης αυτής, το ΔΣ της ΠΟΕΣΥ δηλώνει, ότι μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης, όποτε και εάν αυτή λάβει χώρα, κηρύσσεται αποχή διαρκείας όλων των συναδέλφων δημοσιογράφων που εργάζονται σε φορείς του Δημοσίου από κάθε διαδικασία αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα αυτής και συγκεκριμένα αλλά όχι περιοριστικά:

(α) Από την έκδοση αποφάσεων επιμερισμού των ποσοστώσεων του άρθρου 7, παρ. 5 του πδ 318/1992.

(β) Από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αυτοαξιολόγησης.

(γ) Από τη σύνταξη και υποβολή εισηγήσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του πδ 318/1992).

(δ) Από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του πδ 318/1992).

(ε) Από τη συμμετοχή σε Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης σε κάθε υπουργείο ή φορέα του Δημοσίου (άρθρο 24 του πδ 318/1992).

(στ) Από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που συνάπτεται με τη διαδικασία αυτή.

Με όλες τις δυνάμεις που διαθέτουμε, θα προασπίσουμε το δημοσιογραφικό λειτούργημα από πρακτικές που το υποβιβάζουν και αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΥ

Με την παράκληση να αναρτηθεί, να μεταδοθεί και να δημοσιευθεί.