15 Νοεμβρίου, 2012

Απαλλαγή όλων των ανέργων από το χαράτσι ζητά η ΠΟΕΣΥ

Την απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, όλων των ανέργων δημοσιογράφων  που έχασαν ή θα χάσουν την εργασία τους, μέσα στο 2012, ζητά η ΠΟΕΣΥ από το υπουργείο Οικονομικών.

Το σημερινό υπόμνημα της ΠΟΕΣΥ προς τον υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, έχει ως εξής:

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με την περίπτωση θδ’ του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α’/ 01-03-2012), η βεβαίωση πιστοποίησης της ιδιότητας των ανέργων στους καταλόγους του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, του λογαριασμού ανεργίας προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και του λογαριασμού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης, εξομοιούται ως προς τα έννομα αποτελέσματα της με την κάρτα ανεργίας των ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

Επιπλέον, στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1131/30.5.2012, με την οποία δόθηκαν οδηγίες και ορίστηκαν οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να εξαιρεθεί ένας άνεργος του ΟΑΕΔ από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, διευκρινίστηκε ότι, πρέπει αυτές να συντρέχουν στο πρόσωπο του κατά την 30/04/2012.

Συνεπώς, για το οικονομικό έτος 2012, οι άνεργοι που έχουν βεβαιώσεις από το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, καθώς και από τον λογαριασμό ανεργίας προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και τον λογαριασμό ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης, εξαιρούνται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, όπως προκύπτει από την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α’/1 -7-2011) και την περιπτ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 της ΑΥΟ – ΠΟΛ.1167/2.8.2011, με τις παρακάτω προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται αθροιστικά κατά την 30/04/2012:

α) Να λαμβάνει επίδομα ανεργίας από τους παραπάνω φορείς, ή να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα τους για τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχόμενους μήνες, ούτως ώστε να χαρακτηρίζεται μακροχρόνια άνεργος, δηλαδή πριν και κατά την 30/04/2011.

β) Να μην έχει κατά την χρήση 2012 πραγματικά εισοδήματα άλλης πηγής, εκτός από μισθωτές υπηρεσίες, γεγονός που το δηλώνει υπεύθυνα ο φορολογούμενος, μαζί με την αίτηση απαλλαγής του από την εισφορά που θα υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. (μετά τη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος) και θα ελεγχθεί κατά την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης κατά το επόμενο οικονομικό έτος. Στην έννοια του πραγματικού εισοδήματος περιλαμβάνονται όλα τα εισοδήματα που δηλώνονται στην φορολογική δήλωση. Δεν υπολογίζονται τα αντικειμενικά εισοδήματα που προσδιορίζονται με βάση τη συνολική ετήσια δαπάνη διαβίωσης και την ετήσια δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Εντούτοις, ειδικά υπό τις παρούσες συνθήκες, με την ραγδαία αύξηση της ανεργίας κάθε μήνα, την πτώχευση και αφερεγγυότητα εν γένει όλο και περισσότερων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του Τύπου, την  επιβολή πάσης φύσεως μέτρων που συρρικνώνουν το διαθέσιμο εισόδημα, ο χρονικός περιορισμός της 30/4/2012 καθίσταται ανελαστικός, ανεπιεικής και, σε αρκετές περιπτώσεις, κατάφωρα άδικος.

Είναι δεδομένο ότι και άνεργοι που δεν πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις, αδυνατούν να καταβάλουν την εισφορά αλληλεγγύης, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η αξιοπρεπής διαβίωσή τους. Η εισφορά αλληλεγγύης, σωρευτικά με τις υπόλοιπες οικονομικές επιβαρύνσεις και την αύξηση του κόστους ζωής, καθίσταται δυσβάστακτο βάρος για τον άνεργο.

Σας θέτουμε υπόψη, ότι σε πολλές περιπτώσεις είτε δεν καταβάλλονται από τον εργοδότη αποζημιώσεις απόλυσης, με αποτέλεσμα ο εργαζόμενος να αναγκάζεται να τις διεκδικήσει δικαστικά είτε καθυστερεί σημαντικά η καταβολή τους, η οποία πλέον, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 3 ν. 3863/2010, καταβάλλεται σε δίμηνες δόσεις.

Ζητούμε από το Υπουργείο σας να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ανέργων και να επαναριθμήσει την απαλλαγή των ανέργων από την εισφορά αλληλεγγύης κατά τρόπο δίκαιο και σύμφωνο με θεμελιώδεις αρχές της συνταγματικής μας τάξης, ιδίως αυτή του άρθρου 4 παρ. 5 του Συντάγματος («Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους). Αιτούμεθα την απαλλαγή όλων όσων έχουν χάσει ή θα χάσουν τη θέση εργασίας τους εντός του 2012 από την εισφορά αλληλεγγύης, δεδομένου ότι η ανεύρεση νέας θέσης εργασίας υπό τις παρούσες συνθήκες είναι εξαιρετικά δυσχερής και η ύφεση θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση και το 2013.

Μετά τιμής,
Ο Πρόεδρος
Γ. Σαββίδης

Ο Γ. Γραμματέας
Δ. Κουμπιάς