2 Νοεμβρίου, 2017

ΝΑΙ για τον ΕΔΟΕΑΠ

Προς τους μετόχους – μέλη του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Σας διαβιβάζουμε τις προτεινόμενες προς έγκριση από την Καταστατική Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, τροποποιήσεις του Καταστατικού του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα ψηφιστούν στο σύνολό τους και οι επιλογές θα είναι ΝΑΙ – ΟΧΙ – ΛΕΥΚΟ.

Σας υπενθυμίζουμε ότι για την απαρτία απαιτείται η συμμετοχή του 50% τουλάχιστον των μετόχων – μελών και προκειμένου να εγκριθούν οι τροποποιήσεις απαιτείται η θετική ψήφος (ΝΑΙ) των 3/4 αυτών που θα ψηφίσουν.

Οι παράγραφοι 1,2,3,5,7,8 του άρθρου 3 του Καταστατικού, αντικαθίστανται με τις ακόλουθες διατάξεις:

1.     Στην ασφάλιση του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) υπάγονται για παροχή μηνιαίας επικούρησης και ιατροφαρμακευτικής – νοσοκομειακής περίθαλψης: α) όλοι οι μισθωτοί σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ανεξαρτήτως του τρόπου διανομής, εκπομπής ή μετάδοσης,  καθώς και σε πρακτορεία ειδήσεων και γραφεία τύπου, εξαιρουμένων όσων είναι ήδη μέλη του Αλληλοβοηθητικού Σωματείου με την επωνυμία «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΕΥΒΟΙΑΣ» (Ε.Τ.Α.Σ.) και του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ» (Τ.Ε.Α.Σ.) ή δικαιούνται να γίνουν μέλη, σύμφωνα με το Καταστατικό τους, β) οι εν γένει υπαγόμενοι στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του Νόμου που θα κυρώσει τις τροποποιούμενες καταστατικές διατάξεις και γ) οι ιδιοκτήτες, εταίροι, μέτοχοι των ανωτέρω Μ.Μ.Ε, ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης και έως δύο (2) φυσικά πρόσωπα ανά μέσο με βάση το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιό τους.

2.     Στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ασφαλίζονται για ιατροφαρμακευτική- νοσοκομειακή περίθαλψη και οι συνταξιούχοι του Οργανισμού.

3.     Στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. υπάγονται για εφάπαξ παροχή  όσοι από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 ήταν ήδη ασφαλισμένοι στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ή έχουν ασφαλιστεί για την παροχή αυτή σε κλάδο πρόνοιας. Το ποσό της εφάπαξ παροχής που χορηγείται στα πρόσωπα αυτά υπολογίζεται ως εξής:

α) Για το χρόνο ασφάλισης μέχρι την τελευταία  ημέρα του  μήνα δημοσίευσης του Νόμου που θα κυρώσει τις τροποποιούμενες καταστατικές διατάξεις υπολογίζεται σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΕΔΟΕΑΠ και των λοιπών κλάδων πρόνοιας, όπως ισχύουν.

β) Για  το χρόνο ασφάλισης από την πρώτη του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του Νόμου που θα κυρώσει τις τροποποιούμενες καταστατικές διατάξεις και εφεξής, υπολογίζεται με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC). Από την ημερομηνία αυτή οι ασφαλιστικές εισφορές για εφάπαξ παροχή που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισμένο τηρούνται σε ατομικές μερίδες. Με βάση την αρχή της ισοδυναμίας το ποσό της εφάπαξ παροχής ισούται με τη συσσωρευμένη αξία των εισφορών κατά την ημερομηνία αποχώρησης.

Για τη συσσώρευση των εισφορών γίνεται χρήση πλασματικού ποσοστού επιστροφής, το οποίο ορίζεται ως η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών για το σύνολο των ασφαλισμένων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω το ποσό της απονεμόμενης εφάπαξ παροχής για το έτος t προκύπτει από τον τύπο:

όπου :

:  οι συνολικές ετήσιες εισφορές του έτους

:  τα έτη συσσώρευσης εισφορών

:  η ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών του έτους kκαι υπολογίζεται  σύμφωνα με τον τύπο

όπου η βάση υπολογισμού των εισφορών όλων των ασφαλισμένων του Ταμείου το   έτος

Με απόφαση του ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα που προκύπτει από την εφαρμογή του ανωτέρω τύπου.

4.     Για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των προσώπων της παραγράφου 1, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς υπολογίζεται σε ποσοστό 2,55% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 4,55% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου. Για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των προσώπων της παραγράφου 2, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς υπολογίζεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της καταβαλλόμενης από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. σύνταξης.

1.     Η εισφορά των ανωτέρω ασφαλιζομένων προσώπων της παρ.1 και της παρ.3, για επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ ορίζεται ως εξής:

Για την επικουρική ασφάλιση το ποσό της μηνιαίας εισφοράς υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,5% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου. Για παροχή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης το ποσό της μηνιαίας εισφοράς των ασφαλισμένων υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου.

Το άρθρο 5 του Καταστατικού του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., πλην της διάταξης της παραγράφου 1 περίπτωση β΄ και γ΄ που παραμένει σε ισχύ, αντικαθίσταται με τις ακόλουθες διατάξεις:

Έσοδα ΕΔΟΕΑΠ

α) Οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη.

β) Εργοδοτική εισφορά ποσοστού 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών εκάστης επιχείρησης ή εκμετάλλευσης της παρ.1 του άρθρου 3, εκ της οποίας στα Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. αποδίδεται από τον ΕΔΟΕΑΠ αναλογία αντίστοιχη του αριθμού των ασφαλισμένων τους με βάση μηνιαίες καταστάσεις μελών.

γ) Οι τόκοι από την περιουσία τους καθώς και  κάθε πρόσοδος από τη διαχείρισή της.

δ)  Κάθε άλλη πρόσοδος από εισφορές, δωρεές, κληροδοτήματα.

ε) Τα αναλογούντα μέχρι την 15/09/2016 έσοδα που προβλέπονταν απ’ τις καταργηθείσες με το άρθρο 38 παρ. 9 του Νόμου 4387/2016 διατάξεις.

Η ανωτέρω εργοδοτική εισφορά του 2% ως και οι προβλεπόμενες εισφορές των παρ.4 και 5 του άρθρου 3, για τα πρόσωπα που ήταν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, ήδη ασφαλισμένα στον ΕΔΟΕΑΠ, ισχύουν αναδρομικά από 1/1/2017. Η υποχρέωση αυτή καταβάλλεται σε 10 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, της πρώτης εξ αυτών καταβαλλόμενης μέχρι την 31-12-2017.

Το άρθρο 6 του Καταστατικού του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. αντικαθίσταται με τις ακόλουθες διατάξεις:

Είσπραξη των εσόδων

Α) Κάθε επιχείρηση της παραγράφου 1 του άρθρου 3, υποχρεούται να υποβάλλει στον ΕΔΟΕΑΠ και να διαφυλάσσει Αναλυτική Κατάσταση αποδοχών για το προσωπικό που απασχολεί και υπάγεται στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ και Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων.

Β) Με Κανονισμό που εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ ορίζονται ο τύπος, η μορφή, τα στοιχεία και το περιεχόμενο, ο χρόνος και η προθεσμία υποβολής, ορθής υποβολής και επανυποβολής των Αναλυτικών Καταστάσεων, τα υπόχρεα πρόσωπα και επιχειρήσεις, η διαδικασία τήρησης των υποχρεώσεων του εργοδότη και εργαζόμενου, η διαδικασία τροποποίησης γνωστοποίησης των μεταβολών, το χρονικό διάστημα έκδοσης, γνωστοποίησης και ο τρόπος αποστολής του Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης το πρόσθετο τέλος για την μη εμπρόθεσμη υποβολή των Καταστάσεων ή μη υποβολής τους και κάθε άλλο αναγκαίο για την υλοποίηση του παρόντος θέμα, καθώς επίσης  και η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του.

Γ) Η προβλεπόμενη εργοδοτική  εισφορά 2% προσδιορίζεται κατά μήνα επί του κύκλου εργασιών εκάστου υπόχρεου και αποδίδεται στον ΕΔΟΕΑΠ το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα με την διαδικασία του παρόντος άρθρου. Μέχρι το τέλος του  πρώτου εξαμήνου κάθε έτους οι εργοδότες που είναι υπόχρεοι για την καταβολή της εισφοράς καταθέτουν στον ΕΔΟΕΑΠ εκκαθαριστική κατάσταση και καταβάλλουν την επιπλέον διαφορά που προκύπτει.  Η τυχόν επιπλέον καταβληθείσα εισφορά συμψηφίζεται με τις εισφορές του επόμενου εξαμήνου.

Δ) Οι εισφορές εργοδότη και εργαζομένου των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 3 καταβάλλονται στο τέλος του μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης.

Διασφάλιση της είσπραξης των εσόδων

Α) Οι απαιτήσεις του ΕΔΟΕΑΠ από εισφορές κάθε είδους (εργοδοτών/εργαζομένων, επί του κύκλου εργασιών), σε περίπτωση ολικής ή μερικής καθυστέρησης της εξόφλησής τους, συμπεριλαμβανομένων και των επιβαρύνσεών τους από πρόσθετα τέλη ή/και τόκους υπερημερίας, εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Ν.Δ. 356/1974, Α΄90). Τίτλο για τη βεβαίωση και είσπραξη των παραπάνω απαιτήσεων αποτελεί η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΟΕΑΠ, με την οποία καθορίζεται επακριβώς το εισπρακτέο ποσό από καθυστερούμενες εισφορές, πρόσθετα τέλη, τόκους υπερημερίας, το είδος της εισφοράς και η χρονική περίοδος στην οποία αναφέρεται. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται μετά από  σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ του ΕΔΟΕΑΠ , μπορεί να ανατίθεται στο ΚΕΑΟ η είσπραξη των απαιτήσεών του ΕΔΟΕΑΠ. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα στοιχεία ταμειακής βεβαίωσης της οφειλής, η διαδικασία κοινοποίησης στους οφειλέτες, η διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης του ΚΕΑΟ ή άλλου δημόσιου ταμείου, τα κριτήρια και στοιχεία των δεικτών απόδοσης, τα κριτήρια για τον διαχωρισμό άμεσα εισπράξιμων οφειλών και επισφαλών οφειλών, ο τρόπος και η διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ο τρόπος και ο χρόνος και η διαδικασία απόδοσης των εισπράξεων στον ΕΔΟΕΑΠ, η τυχόν αποζημίωση του ΚΕΑΟ για την ανάληψη της διαδικασίας είσπραξης οφειλών και κάθε άλλο στοιχείο, που αφορά στη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των οφειλόμενων εισφορών.

Β) Για την καθυστέρηση της απόδοσης των κάθε είδους οφειλών στον ΕΔΟΕΑΠ, ο υπολογισμός των πρόσθετων τελών των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.11 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του  Ν.4152/2013.

Γ) Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμων ή ανακριβών Αναλυτικών Καταστάσεων ή μη υποβολής τους επιβάλλονται κυρώσεις αντίστοιχες με τις προβλεπόμενες στις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2972/2001, όπως ισχύει σήμερα.

Δ) Ο ΕΔΟΕΑΠ δικαιούται να προβαίνει στον ουσιαστικό και επιτόπιο, στην έδρα ή την επαγγελματική εγκατάσταση εκάστου υποχρέου, έλεγχο κάθε στοιχείου σχετικού με τα αναφερόμενα στις υποβαλλόμενες Αναλυτικές Καταστάσεις προσώπων και Επιχειρήσεων.

Ε) Οι ανωτέρω διαδικασίες διεκπεραιώνονται από τον ΕΔΟΕΑΠ για λογαριασμό των Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ, σύμφωνα με τους όρους που νομίμως συνομολογούνται μεταξύ των οργάνων Διοίκησής τους.

Το άρθρο 15 παράγραφος 1, 5 και 6 εδάφιο α΄ του Καταστατικού του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., αντικαθίσταται με τις ακόλουθες διατάξεις:

Διοίκηση ΕΔΟΕΑΠ

Α) Ο ΕΔΟΕΑΠ διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο το οποίο έχει τριετή θητεία και στο οποίο συμμετέχει ένας εκπρόσωπος των εργοδοτών. Ο εκπρόσωπος των εργοδοτών και ο αναπληρωματικός του ορίζονται κατά την έναρξη της θητείας εκάστης Διοίκησης του ΕΔΟΕΑΠ με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και επιλέγονται μεταξύ προσώπων που προτείνουν οι λειτουργούσες εργοδοτικές Ενώσεις εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα γνωστοποίησης του εκλογικού αποτελέσματος σε αυτές.  Οι δέκα εκπρόσωποι των ασφαλισμένων/συνταξιούχων εκλέγονται με άμεση καθολική ψηφοφορία και πλειοψηφικό σύστημα σε εκλογές που ορίζονται και οργανώνονται από τον ΕΔΟΕΑΠ. Για την απαρτία του Δ.Σ. απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον επτά (7) μελών, με την παρουσία του Προέδρου, και οι αποφάσεις είναι έγκυρες όταν λαμβάνονται με την ψήφο τουλάχιστον έξι εκ των παρισταμένων μελών.

Β) Εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγεται Πρόεδρος αυτού, ένας Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας και Ταμίας, με τους αναπληρωτές τους.

Γ) Το ύψος των παροχών του ΕΔΟΕΑΠ καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. κατόπιν της εκπόνησης ετήσιας αναλογιστικής μελέτης. Με την απόφαση αυτή δύναται το Δ.Σ. να ανακαθορίζει τις ήδη καταβαλλόμενες παροχές για λόγους ίσης μεταχείρισης. Οποιαδήποτε υπέρβαση του ορίου δαπανών, όπως καθορίζεται από την αναλογιστική μελέτη, απαιτεί ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.

Μεταβατική Διάταξη

Το Δ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ διενεργεί εντός έξι (6) μηνών εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου κατά τις ανωτέρω διατάξεις. Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζει, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, δυο (2) επιπλέον μέλη του Δ.Σ. προκειμένου αυτό να καταστεί 11μελές. Τα δυο αυτά μέλη ορίζονται κατόπιν προτάσεων που υποβάλλουν κάθε μία εκ των ιδρυτικών Ενώσεων του ΕΔΟΕΑΠ, όπως ορίζονται στον Α.Ν. 248/1967 και των εργοδοτικών οργανώσεων, κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος ορίζει με απόφασή του ένα μέλος εκ μέρους των εργαζομένων και ένα εκ των εργοδοτών. Οι ως άνω τροποποιήσεις των αντίστοιχων διατάξεων εντάσσονται στο σώμα του Καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ, το οποίο κωδικοποιούμενο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τίθεται στην έγκριση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στην έγκριση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπόκειται κάθε τροποποίηση του Καταστατικού.

Οι παρούσες τροποποιήσεις του Καταστατικού τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία ισχύος του σχετικού νόμου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                             Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ                        ΑΝΤΖΥ ΣΤΑΘΑΤΟΥ